Застрахователно право

Екипът ни от специалисти по застрахователно право, като част от екипа по финансови услуги сe фокусира в предоставянето на новаторски решения по разнообразни и сложни, както от регулаторна така и от бизнес гледна точка, правни въпроси. Услугите, предоставяни от нас се основават на разбирането на същността на застрахователната и осигурителната дейност и на анализ на застрахователния и осигурителен пазар в България. Ние предоставяме опит, професионални познания и правни средства, необходими на нашите клиенти за постигане на техните цели.

Постоянно следим най-новите и съществени промени, които застрахователният и осигурителният сектор претърпяват. Предлагаме нашите услуги на широк кръг от клиенти, в това число: животозастрахователни и общозастрахователни дружества, дружества за здравно и пенсионно осигуряване, застрахователни агенти, застрахователни брокери, търговски асоциации, и др.

Как можем да помогнем

 • Предоставяме правни съвети по всички въпроси от българското и европейското законодателство, независимо дали се отнасят за застраховане, презастраховане, застрахователно посредничество, здравно или пенсионно осигуряване, правила за работа или нови застрахователни продукти,;
 • осъществяваме представителство на наши клиенти, включително застрахователни брокери, при лицензионни, разрешителни, уведомителни и други производства пред Комисията за финансов надзор, която е надзорният орган на тези стопански сектори;
 • консултираме застрахователи и банки относно банково застраховане и възможни начини за предоставяне на финансови и свързани с тях застрахователни продукти; съдействаме и по въпроси, свързани със застрахователно посредничество;
 • предоставяме правни съвети на застрахователи и осигурители и в областта на общите изисквания във финансовия сектор, като защита на потребителите, защита на лични данни, мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризма;
 • съветваме ръководителите на застрахователните и осигурителни дружества по правила и практики за корпоративно управление;
 • съветваме застрахователите и осигурителите относно регулаторните изисквания и при подготовката на необходимите документи, в случаите на групово преструктуриране, прехвърляния на застрахователни и осигурителни портфейли, включително и трансгранични прехвърляния;
 • консултираме клиенти по оперативни и админстративни въпроси, в това число капиталови изисквания, Solvency 2, прехвърляне на дейност от застраховател на трети лица, уреждане на застрахователни претенции;
 • изготвяме или преглеждаме, общи и специални условия на индивидуални и групови застрахователни договори, както от регулаторна, така и от договорна гледна точка;
 • консултираме и по други въпроси, свързани с развитието на застрахователни и осигурителни продукти (разпространение, защита на данни, инвестиране и др.);
 • предоставяме съвети по стратегически въпроси, засягащи застрахователните групи, както и по предстоящите промени в нормативната уредба, напримерпо предстоящата през 2009 г. реформа в здравното осигуряване.

Основни области на практика в Застрахователното и осигурително право

 • учредяване на застрахователи, презастрахователи, пенсионно и здравно-осигурителни дружества, застрахователни посредници
 • съветване относно правната рамка за осъществяване на застрахователна, презастрахователна, здравно-осигурителна, пенсионно-осигурителна дейност и дейност по застрахователно посредничество;
 • получаване на различни разрешения и лицензии, във връзка с осъществяването на застрахователна, презастрахователна, здравноосигурителна, пенсионноосигурителна дейност и дейност по застрахователно посредничество; „паспортизация” на правото за предоставяне на застрахователни и застрахователно посреднически услуги в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
 • правни аспекти на управлението, включително стратегическо планиране по Solvency 2
 • регулаторни изисквания и правна регламентация на канали за продажба на застрахователни и осигурителни продукти, банково застраховане, застрахователно посредничество, схеми за продажба и пазарни практики
 • вътрешна организация на застрахователни дружества и застрахователни посредници
 • застрахователни и презастрахователни договори, договори със застрахователни и осигурителни посредници, договори за предоставяне на услуги като застрахователен брокер;
 • други общи правни аспекти, в това число защита на личните данни и регламентиране на мерките срещу изпирането на пари
 • доброволното пенсионно осигуряване (така наречения 3-ти стълб)
 • доброволно здравно осигуряване неговата реформа (очаква се през 2009 г.)
 • процесуално представителство на застрахователи или застрахователни посредници.