Защита на личните данни

Поверителността на личните данни е от изключително значение в глобалното информационно общество. Основните правни принципи на защитата на личните данни са предмет на хармонизирана регулация посредством законодателството на Европейския съюз (ЕС). Европейското право създава обща правна рамка, като гарантира, че всяка лична информация, предмет на обработка или трансфер в рамките Европейския съюз, ще бъде надлежно защитена. Познавайки тези стандарти, ние помагаме на клиентите си да постигнат и гарантират съответствие на своите вътрешни процедури и бизнес операции, включващи обработка на лични данни, с националните и европейски регулации в тази област.

Как можем да помогнем

  • Предоставяме правни съвети относно всички аспекти на българското и европейско право за защита на личните данни
  • Съдействаме и представляваме клиентите си във всички процедури и стъпки, предприети с оглед съблюдаване на правния режим на законосъобразно обработване на лични данни
  • Разработваме правни документи (споразумения за прехвърляне на данни, вътрешни процедури и др.), с фокус върху сигурността и практичните подходи при обработката на данни
  • Представляваме и защитаваме клиентите си в съдебни и административни производства, свързани със защитата на личните данни.

Ключови сфери на дейност за защита на данни

  • Правен анализ на практики и политики относно спазването на правилата за защита на личните данни
  • Съдействие във връзка със спазването на правилата в операциите, свързани с обработване на лични данни
  • Съдействие и процесуално представителство пред съда и административните органи по въпроси, свързани със защитата на лични данни.