Вещно и строително право

С развитието на недвижимите имоти в глобален отрасъл, способността ни да предоставяме правни услуги бързо и ефективно придобива все по-съществено значение при реализирането на трансгранични сделки и инвестиции. Осъществяването на мащабни сделки с недвижими имоти изисква от юристите да познават не само вещното право, но и редица други клонове на правото като банково, финансово, дружествено, търговско право и др. Именно заради това адвокатите от екипа ни по вещно право редовно си сътрудничат със свои колеги от други групи в кантората ни, които са специалисти в други области на правото. Не на последно място, ние работим и съвместно с архитекти, инженери, оценители, нотариуси, агенти на недвижими имоти, строителни инвеститори и др.

Как можем за помогнем

 • Предоставяме консултации по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, включително проверка на правото на собственост, избор на инструменти за придобиване, структуриране на сделки, преговори
 • Заедно с екипа по финансови услуги съветваме клиентите си относно финансиране на проекти свързани с недвижими имоти на територията на България, включително по въпроси за съвместни дружества с цел инвестиции в недвижими имоти и относно дружества със специална инвестиционна цел; консултираме заемодатели и заемополучатели при финансиране, преговори за продажба на правата по заеми, окрупняване на ипотеки, и др.
 • Подпомагаме нашите клиенти в правните аспекти на планиране и строителство на проекти свързани с недвижими имоти
 • Оказваме правна помощ в управлението на собствеността, включително във връзка с наемни договори, комисионни договори, договори за строителен надзор и други споразумения
 • Предлагаме съдействие относно правната уредба и административните процедури свързани с реализацията на инвестиционните проекти; извършваме оценка на статуса на даден имот по общия устройствен план и максимално допустимите параметри за застрояване; оказваме помощ на клиентите си в административните производства при промяната на предназначението на земята; консултираме клиентите си и по въпроси на защита на околната среда и други специфични предписания на закона, засягащи вещноправни проекти
 • Изготвяме договори между инвеститори, консултанти, инженери и други контрагенти, като предоставяме и правна помощ на всички етапи в развитието на един проект свързан с инвестиция в недвижими имоти
 • Съветваме клиентите си относно стратегии за изход от даден проект, включително и секюритизация
 • Разполагаме със значителен опит при обслужването на сложни и дългосрочни проекти, които включват изготвяне на документи, преглед, преговори, планиране, приключване на сделки
 • Предоставяме правни становища, консултации и процесуално представителство по дела, чийто спорен предмет е от вещноправен характер.

Основни области на практика във вещното и строителното право

 • вещно право
 • съдействие при прехвърляне на имоти
 • финансови инструменти за инвестиции в недвижими имоти
 • законова регламентация в строителството и общи устройствени планове
 • договори за строителство и териториално-устройствено право, договори по ФИДИК
 • търговско право (управление на собствеността)
 • процесуално представителство при вещноправни спорове.