Търговски сделки

Екипът ни предоставя съвети в широк спектър от правни въпроси по мeстни и международни сделки. Нашите адвокати предоставят практически решения за управленските и бизнес нужди на клиентите ни.

Как можем да помогнем

 • Предоставяме правни съвети във всички аспекти на българското и европейското законодателство
 • Взимаме под внимание специфични регулаторни изисквания, когато има такива (напр. правила засягащи защита на личните данни, конкуренция или защита на потребителите)
 • Подпомагаме и представляваме клиентите си при преговори с бизнес партньорите им
 • Изготвяме правни документи – от търговски договори, до заявления за регистриране на обезпечения
 • Предоставяме правни мнения относно валидността и възможността за принудително изпълнение в България на различни видове търговски споразумения и договори
 • Предоставяме съвети и относно възможността за принудително изпълнение в България на чуждестранни съдебни или арбитражни решения по търговски спорове
 • Помагаме на клиентите си при възникването на правни въпроси по време на изпълнението на търговски сделки
 • Представляваме и защитаваме пред съд и пред арбитражи правата на наши клиенти, възникнали на основание търговски сделки.

Ключови сфери на дейност в областта на търговските сделки

 • Договори за продажба
 • Договори за наем и лизинг
 • Договори за доставка, агентство и разпространение
 • Лицензионни и франчайзинг договори
 • Договори за управление и други услуги
 • Комисионни договори
 • Обезпечителни споразумения като договори за залог, ипотека, договори с отложено прехвърляне на собствеността, право на задържане
 • Европейско и българско законодателство на различните бизнес сектори.