Трудово право

Наемането на подходящ персонал е от особена важно значение за съвременния бизнес. Икономическият растеж обичайно е резултат от работата на мотивирани хора. Проблемите на управлението на персонала са твърде деликатни, особено в условията на глобални икономически трудности. Затова и правилната организация на трудовия процес е от съществено значение за пазарното представяне и репутацията на всеки работодател.

Трудовоправната регулаторна рамка у нас се задава от няколко закона и известен брой подзаконови нормативни яктове, които често са сложни, а понякога дори противоречиви. Именно затова ние приемаме като предизвикателство възможността да предоставим приспособени и бизнес ориентирани правни решения, като държим сметка за стриктоното съблюдаване на нормативните изисквания.

Как можем да помогнем

 • Разработваме текстове на колективни и индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения, като държим сметка за спецификите на трудовия процес, присъщи наконкретната дейност на работодателя
 • Изработваме вътрешни документи, свързани с управлението на трудовия процес, в т.ч.: вътрешни правила, наръчници за служители, политики за възнаграждения и бонуси, и др., с оглед осигуряването на стабилна и ефективна работна среда
 • Съдействаме при структурирането на трудовия процес, включително при разработването на гъвкави схеми за организация на работното време
 • Извършваме правни анализи и предоставяме оперативни доклади за състоянието на процесите и дейностите по организацията на трудовия процес и спазване на трудово-правните регулации
 • Предоставяме правен съвет и съдействие на работодали в процедури по преструктуриране и прекратяване на дейности, ликвидация, масови уволнения и др.
 • Предоставяме правно съдействие по сделки и корпоративни трансформации, в т.ч. сливания, придобивания, прехвърляне на обособена дейност активи, когато тези операции включват по необходимост и преструктуриране на персонала
 • Представляваме работодатели в трудови спорове пред съдилища от всички инстанции, както и пред всички административни органи, компетентни да регулират или контролират трудовите правоотношения.

Ключови сфери на дейност в областта на трудовото право

 • Трудово-правни анализи;
 • Помощ в ежедневното съобразяване с нормите на трудовото право, в т.ч. с разпоредби относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Структуриране и преструктуриране на трудови правоотношения;
 • Представителство пред съд в трудово-правни спорове.