България е една крачка по-близо до транспонирането на Директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

През 2019 г. на ниво Европейски съюз („ЕС“ или „Съюз“) беше приета Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза („Директивата“). Целта на Директивата е да подобри прилагането на правото на ЕС в определени области като въведе минимално ниво на хармонизация по отношение на механизмите и мерките за защита при подаване на сигнали за нарушения на правото на Съюза. По този начин европейският законодател се стреми да насърчи лицата, разполагащи с информация за нарушения на правото на Съюз, да сигнализират за тях.