Нов тип дружество – Дружество с променлив капитал (ДПК)

В началото на месец август 2023 г. влязоха в сила дългоочакваните промени в българското законодателство със силна практическа насоченост, с които се въведе нов тип дружество, а именно т.нар. дружество с променлив капитал (ДПК).

Европейският парламент одобри дългоочаквания Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA)

На 20.04.2023 г. Европейският парламент одобри дългоочаквания Регламент относно пазарите на криптоактиви, още познат като „MiCA“, с който се въвежда всеобхватна регулаторна рамка относно лицензирането и надзора върху (i) лицата, които участват в емитирането на някои видове криптоактиви, както и върху (ii) лицата които предоставят услуги, свързани с криптоактиви в ЕС.

Електронизация на заповедното производство

В началото на февруари 2023 г. бяха обнародвани промени в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), посветени на електронизацията на заповедното производство. В мотивите към законопроекта се сочи, че промените са в  съответствие с тенденцията в Европейския съюз към електронизация на това производство, както и с целта да се разпределят по-оптимално съдебните ресурси чрез централизирано разпределение на заповедните производства между районните съдии от цялата страна.

Нови правила за защита на потребителите и сделките с цифров елемент

От началото на 2022г. бяха направени съществени законодателни промени в областта на потребителското право, които имат за цел модернизиране на правилата за защита на потребителите и адаптирането им към цифровата икономика. Нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (по-долу „ЗПЦСЦУПС“) влезе в сила на 1 януари 2022 г., а от 28 май 2022 г. в сила са изменения в Закона за защита на потребителите (по-долу „ЗЗП“). С посочените законодателни промени на практика се въвеждат изискванията на пакет от актове на Европейски съюз, в т.ч. Директивата за цифровото съдържание и цифрови услуги (Директива 2019/770), Директивата за продажба на стоки (Директива 2019/771), Омнибус директивата (Директива 2019/2161).