Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Ние вярваме, че най-добрият начин да се избегне правен конфликт, е внимателното дефиниране и изясняване на правата и задълженията на заинтересованите страни. Въпреки това, когато съдебният спор остане единствена възможност за изход от конфликта, ние сме в състояние да представляваме нашите клиенти и да защитаваме техните интереси пред съдилищата и други институции за разрешаване на правни спорове.

Как можем да помогнем

 • съдействаме на нашите клиенти, като предоставяме изчерпателни предварителни проучвания, правни становища и съвети относно правните последици, на актове и сделки, относно съдържанието на които е възможно да възникне правен спор
 • представляваме клиентите си пред съдилищата от всички инстанции в България
 • съдействаме на клиентите си, като предоставяме оперативни и изчерпателни коментари относно развитието на съдебните производства
 • разработваме проекти на съдебни спогодби с цел бързина, окончателност и ефективност при разрешаването на спора
 • подпомагаме клиентите си чрез тясно сътрудничество в разработването на стратегия за защита на техните права и изпълнение на задълженията им в рамките изпълнителното производство.

Основни области на специализация

 • частноправни спорове – граждански и търговски спорове, трудови спорове, административни спорове, защита на търговски марки
 • административно правораздаване
 • дружественоправни спорове и спорове във връзка с права върху ценни книжа
 • арбитраж по частноправни спорове
 • съдействие при събиране на дългове
 • признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения
 • налагане на обезпечителни мерки и принудително изпълнение.