Преобразувания и придобивания

Предоставяме правен съвет и съдействие по въпроси, касаещи преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, разделяния, отделяния), продажби на активи, продажби на търговски предприятия, както и промяна на правната форма на търговски дружества. Имаме специализирани познания във всички правни аспекти на сделки с разпореждане с акции или дялове от търговски дружества, както и с активи. Притежаваме и богат опит и в областта на структуриране на сделки за създаване на съвместни предприятия (joint ventures).

Как можем да помогнем

 • Извършваме пълен правен анализ на дружества / активи за страната на продавача или на купувача както в местни, така и в сделки с международен елемент
 • Предоставяме съвет относно подходящото структуриране на сделки за придобиване (напр. придобиване на активи или придобиване на акции/дялове и т.н.), като вземаме предвид всички аспекти от значение за сделката; Предоставяме съвети относно структурирането на съвместни дружества (joint ventures)
 • Предоставяме съвет и относно най-подходящата форма на корпоративно преструктуриране (сливане, вливане, придобиване, разделяне)
 • Изготвяме договори за придобивания и за създаване на съвместни предприятия, (joint ventures).както и всички документи необходими за корпоративно преструктуриране
 • Предоставяме съвет и поемаме грижата за всички регулаторни въпроси, свързани с вливания, сливания, отделяния и разделяния и придобивания, например свързани с ценни книжа и регулация на публични дружества, включително задължителни търгови предложения и задължително разкриване на информация, или приложими правила за предоставяне на лицензия в специфичен отрасъл
 • Подпомагаме и представляваме клиентите си във всякакви производства пред съответните български институции във връзка с финализирането на сделка, включително получаване на разрешение за концентрация и други въпроси, свързани с конкуренцията
 • Предоставяме съвет относно подходящата структура на капитала и управлението/представителството и изготвяме акционерни споразумение и договори за управление
 • Предоставяме съвети и помощ във времето непосредствено след сключването на важна сделка.

Ключови правни сфери на дейност в областта на сливания и придобивания

 • Пълен или ограничен правен анализ
 • Организация и управление на информационна зала (data room)
 • Дружественоправни аспекти на корпоративно преструктуриране и на придобивания и преобразувания
 • Споразумения, свързани със структурирането на придобивания и преобразувания, включително писма за намерения
 • Регулаторни аспекти на придобивания или преобразувания, когато те включват публични дружества или специфични отрасли, в частност правила за поемане на контрол, критерии за разкриване на информация и правила за сливане на публични дружества
 • Право на конкуренцията
 • Правила и практики за дружествено управление
 • Частно инвестиране и съвместни дружества.