Право на капиталовите пазари

Капиталовите пазари в България бяха горещата тема през 2007 г., но глобалната криза през 2008 г. охлади инвеститорския интерес. Въпреки това, България вече има активно функциониращ, ако и не много голям, капиталов пазар с трайно подобряващ се потенциал за ликвидност.

Групата по Капиталови пазари в Екипа ни по право на финансовите услуги е с амбицията да бъде сред водещите правни практики в България в сферата на капиталовите пазари. Ние имаме уникален опит на местния пазар, експертни познания, натрупани в рамките на много години, както и юристи с отлична правна подготовка в сферата на ценните книжа и правото на капиталовите пазари.

Как можем да помогнем

 • Предоставяме правни съвети относно всички аспекти на българското и европейско законодателство за капиталовите пазари, независимо дали става въпрос за започването на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество, дружество за инвестиране в недвижими имоти,, регулиран пазар, или за правилата за извършване на такава дейност и отношенията с инвеститори и клиенти, или за структурирането на нови финансови инструменти, или за промяна на статута на дружества като публични, или за делистването им, или в общ порядък за правилата за надеждност на пазара.
 • Можем да представляваме клиенти в процедури по лицензиране, издаване на одобрения, извършване на уведомления, потвърждаване на проспект, регистриране на търгови предложения, както и в други процедури пред Комисията по финансов надзор и други институции с определени надзорни функции в сферата на капиталовите пазари, като Фонда за компенсиране на инвеститори и Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”
 • Съветваме клиенти по въпроси за спазване на общоприложими разпоредби на финансовия сектор, като например правила за защита на потребителите, защита на личните данни, правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Съветваме дружества относно всички дружествено-правни аспекти, аспекти на корпоративното управление и на правото на корпоративните финанси, , както и организационни и регулаторни аспекти на стратегическото решение да се промени статута като публично дружество или да се извърши делистване на публично дружество; бихме могли да съветваме акционери, желаещи да издършват вторично публично предлагане, както и членове на съветите, относно процеса на извършване на публично предлагане на ценни книжа на дружествата, в които те са акционери или работят
 • Съветваме публични дружества и техните директори относно съществуващите разпоредби и правила за разкриване на регулаторна и вътрешна информация
 • Съветваме участници на пазара и директори на публични дружества относно задълженията и отговорностите им
 • Съветваме клиенти в преговори относно сложни сделки на капиталовия пазар като например пласиране и поемане на емисии, издаване на комплексни финансови инструменти (като хибридни инструменти, деривативи), и др.
 • Предоставяме правни мнения относно валидността и изпълнението в България на различни видове емисионни сделки, като например издаване на Еврооблигации или други ценни книжа, пласирани чрез международни емисии. Съветваме също така относно изпълнителната сила в България на чуждестранни съдебни или арбитражни решения, издадени по спорове засделки на капиталовите пазари
 • Представляваме и защитаваме клиентите в съда и пред арбитрите относно права, произтичащи от сделки на капиталовите пазари или възникващи в резултат на пазарни злоупотреби
  Бихме могли да съветваме клиенти относно секюритизацията на активи чрез създаване на дружества със специална инвестиционна цел (напр. за инвестиране в недвижими имоти), чрез издаване на структурирани продукти, или по друг начин.

Ключови сфери на дейност в областта на правото на капиталовите пазари

 • Извършване на публично предлагане – първично или вторично, изготвяне на проспекти, съвети относно приложимостта на изключения от задължението за публикуване на проспект, съвети относно договорите за пласиране или поемане на емисии
 • Текущо съветване на публични дружества – правила и изключения от задължението за разкриване на регулаторна и вътрешна информация, , правила срещу пазарните злоупотреби, корпоративни административни услуги, съвети относно правните аспекти на корпоративно управление, относно съобразяване на изискванията на съответния регулиран пазар, относно пълномощни за участие в общи събрания, относно правилата за защита на правата на акционерите
 • Започване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество – лицензиране, европейски „паспорт”
 • Правни аспекти на изискванията за капитал на инвестиционни посредници и управляващи дружества
 • Правила за извършване на дейността и особено по Директивата за пазарите на финансови инструменти
 • Вътрешна организация на инвестиционните посредници и управляващите дружества, правни аспекти на корпоративното управление, и правила относно третирането на конфликти на интереси
 • Други общоприложими правила и особено тези относно защита на потребителите и на личните данни, и правилата срещу изпирането на пари
 • Международно предлагане на ценни книжа и инвестиционни продукти, на колективни инвестиционни схеми (напр. предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа)
 • Международно пласиране на ценни книжа
 • Структурирани продукти и деривативи
 • Дружества със специална инвестиционна цел за инвестиране в недвижими имоти и други дружества и техники за секюритизация
 • Данъчен режим на инвестирането в ценни книжа
 • Съдебни спорове, свързани с ценни книжа, в частност защита на инвеститори във връзка с некоректно разкриване на информация при първично публично предлагане или последяващото разкриване на регулаторна информация, или защита в контекста на Директивата срещу пазарните злоупотреби; съдействие на участниците на капиталовите пазари във връзка с административни производства, по които страна е съответния надзорен орган.