Право на Европейския съюз

България е една от двете ново-присъединили се държави-членки на Европейския съюз. Все още борейки се несъвършенствата в системите за управление, България неизбежно ще усъвършенства своята изпълнителна и съдебна власт, което ще й даде възможността да се възползва пълноценно от „общностния ред” (acquis communautaire).

Нашето адвокатско дружество отчита дългосрочната значимост на притежаването на едно задълбоченото разбиране на европейското право в неговия широк контекст и динамика. С развитието на европейското право, начинът по който се осъществява стопанската дейност в България също ще се развива и променя, а с него – и практикуването на правото. Наша амбиция е да се фокусираме както върху всекидневните проблеми и въпроси, интересуващи клиентите ни, така и върху факторите и развитията, които биха имали отражение върху тяхната дейност в дългосрочен план.

Как можем да помогнем

  • Предоставяме консултации на клиентите си относно правилата и разпоредбите за получаване на финансиране чрез европейските структурни фондове и чрез други възможни източници на финансиране на Европейския съюз; съдействаме в подготовката и подаването на документи за кандидатстване за такива до фондовете;
  • Консултираме нашите клиенти по отношение на ключови аспекти на acquis communautaire, като основните икономически свободи – свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал, конкуренция, защита на потребителите, основни принципи на вътрешния пазар, общата политика в отношенията с трети страни, политиката за защита на околната среда и др.;
  • Можем да оказваме съдействие на клиентите си при предоставяне на мнение пред европейските институции (в отговор на покани за изразяване на мнения и в хода да изготвянето на консултирани мнения от европейските институции във връзка с подготовката на проекти на актове на европейското законодателство или други), както и за реализацията на пан-европейски проекти, регулирани от европейското право – за която цел си сътрудничим с другите адвокатски дружества в нашата международна мрежа или с други кантори, с които си сътрудничим;
  • Също така можем да съдействаме на клиентите си при изразяването на техните мнения пред съответните институции на Европейския съюз и съдебните му органи, за която цел също пряко или непряко си сътрудничим с адвокатските дружества от нашата международна мрежа или с други кантори;
  • осъществяваме процесуално представителство пред българските съдилища или пред съдебните органи на Европейския съюз.

Ключови сфери на дейност в областта на правото на Европейския съюз

  • Европейски структурни фондове
  • Консултации по основните принципи на acquis communautaire
  • Представяне на гледната точка на клиентите ни в процедури за предоставяне на мнения пред институциите на Европейския съюз
  • Процесуално представителство, свързано с acquis communautaire
  • Преюдициални запитвания.