Опазване на околната среда

Широкообхватната ни практика по опазване на околната среда е свързана с всички видове екологични оценки, разрешителни и стандарти.

Независимо дали наши клиенти разработват планове за изграждане на мощности за производство на електрическа енергия или нов потребителски продукт, екологичните норми представляват задължителен фактор, който следва да се вземе предвид на най-ранен етап.

Управление на отпадъците, разрешителни за ползване на води, спазване на норми за чистота на въздуха и комплексни разрешителни очертават само някои от областите на нашата експертиза.

Тъй като принципът „замърсителят плаща“, установен в европейското и националното ни законодателство, определя в голяма степен режима на отговорност при замърсяване, ние оказваме съдействие на нашите клиенти при изграждане на стратегии за избягване или ограничаване на отговорността за замърсени почви, води или въздух.

Управлението на екологични рискове и отговорности в контекста на сделки по сливане и придобиване (M&A), или финансиране, представлява още един правен аспект, който инкорпорираме в обхвата на правен анализ, за да отразим екологичните последици за даден икономически оператор.

От гледна точка на потребителки стоки, екологичните съображения засягат и изискванията към продуктите и тяхната маркировка. Разширената отговорност на производителя налага специфични задължения за управление на отпадъците и маркировка върху продукти и техните опаковки.

Европейската директива за пластмасови продукти за еднократна употреба поставя допълнителни регулаторни изисквания и определя забранителен и разрешителен режим за определени продукти от пластмаса.

Как можем да помогнем

 • Съдействаме на клиентите си при процедури, свързани с екологични разрешителни (оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС; оценка за съвместимост – ОС);
 • Съветваме клиенти относно регистрации по управление на отпадъците, разрешителни и отчетни задължения;
 • Предоставяме анализ по отношение на стандартите и емисионните норми за опазване на водите и чистота на атмосферния въздух;
 • Оценяваме регулаторните аспекти, свързани с опазване на околната среда, в сделки по сливания и придобивания и финансиране;
 • Предлагаме съвети и анализи, свързани с принципа „замърсителят плаща“ по европейското право и режимите за отговорност за замърсяване;
 • Анализираме и предоставяме съвети в областта на разширената отговорност на производителя и пластмасови продукти за еднократна употреба – управление на отпадъци и маркировки; управление на специфични отпадъчни потоци – опаковки, електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба превозни средства, батерии и т.н.

Ключови сфери на дейност в областта на опазване на околната среда

 • Оценки за въздействието върху околната среда;
 • Комплексни разрешителни;
 • Управление на отпадъци и разрешителен режим за дейности с отпадъци;
 • Управление на водите и разрешителен режим;
 • Стандарти за чистота на атмосферния въздух;
 • Режими на екологична отговорност;
 • Разширена отговорност на производителя и пластмасови продукти за еднократна употреба.