Конкурентно право

Услугите, които предоставяме, обхващат различни аспекти от националното и европейското конкурентно право и практики, като:

  • предоставяне на правни консултации на местни и чуждестранни лица относно наличието на задължение за подаване на уведомление в случаите на концентрация на стопанска дейност и оказване на съдействие на всеки етап от процедурата по уведомяване пред Комисията за защита на конкуренцията;
  • предоставяне на правни консултации и оценка на съответствието на договори и практики с българското законодателство в областта на защита на конкуренцията – забранени споразумения, монополно и господстващо положение, нелоялна конкуренция и други регулирани дейности;
  • изготвяне на договори за дистрибуция, търговско представителство и франчайзинг, както и на отделни клаузи, включени в други договори, засягащи конкурентното поведение на страните;
  • предоставяне на правни консултации относно правилата за държавна помощ и оказване на съдействие при осъществяване на съответните процедурите;
  • предоставяне на правни консултации по въпроси в областта на защита на потребителите и лоялни търговски практики;
  • процесуално представителство в отделните производства пред българската Комисия за защита на конкуренцията и българските съдилища.