Изменение на климата и ESG

В следствие на растежа на законодателната рамка, свързана с климатичните промени, нашата практика се развива с подобаващи темпове в областта на климатичните и ESG регулации.[1] Правните услуги, които предлагаме, варират от съвети по прилагане на закона и транзакции по Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) до оказване на правна помощ на наши клиенти в техните усилия за постигане на въглеродна неутралност, независимо дали са свързани с новата кръгова икономика за потребителски продукти или намаляване на въглеродния отпечатък в дадена организация или предприятие.

Ние можем да насочваме Вашия бизнес в стремежа Ви да посрещнете рисковете и регламентацията, свързани с промените в климата, особено в настоящия момент, когато изграждането на устойчив портфейл от инвестиции се превърна от корпоративна в регулаторна цел.

Ние добре разбираме, че икономическите оператори са подложени на засилен натиск да внедрят стратегии и да намерят своето място в новия модел на „икономика на нетните нулеви емисии.“

Как можем да помогнем

 • Стратегически съвети и планиране, свързани с рискове и регулация в областта на климатични промени;
 • Внедряване на ESG фактори и съображения в управленски процеси, инвестиционни решения и програми за устойчивост;
 • Инвестиции и разработване на проекти за ограничаване или неутрализиране на въглеродни емисии включително в областта на енергиен преход (инвестиции във възобновяеми енергийни източници или водородни инсталации);
 • Спазване на регулаторната рамка и отчети включително разкриване на информация, свързана с ESG изисквания.

Ключови сфери на дейност в областта на климата и ESG

 • Европейската „Зелена сделка“, както и законодателният пакет от мерки „Готови за 55“ (Fit for 55);
 • Европейска схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) – регулаторни изисквания и транзакции;
 • Политика за устойчиви продукти и продуктов дизайн (кръгова икономика);
 • Информационни и регулаторни мерки за CO2 емисионни стандарти, по-специално за превозни средства (леки и товарни автомобили);
 • Стандарти за устойчивост за финансови институции, търговски дружества и инвеститори в контекста на Европейската таксономия и оповестяване на информация в сектора на финансовите услуги;
 • Устойчиви инвестиции и финансиране;
 • ESG съображения, изисквания за оповестяване и докладване.

[1] ESG – съкращение от английски език на „Екологично, социално и корпоративно управление“