Интелектуална собственост

Независимо дали интелектуалната собственост съставлява ядрото в дейността на дадено дружество (разработване и използване на права на интелектуална собственост, имащи за свой обект открития или авторски и сродни на авторските права), или притежава само спомагателна функция (търговски марки), тя следва да бъде надлежно защитена още от самото си начало, чрез задълбочен и последователен анализ на възможните рискове, които могат да засегнат правата на интелектуалната собственост, както и чрез вземане на подходящи и навременни мерки за защита.

За правилното разбиране на значението на защитата на интелектуалната собственост, като част от дейността на нашите клиенти, ние консултираме по широк кръг въпроси, свързани със защитата и използването на правата на интелектуална собственост.

Как можем да Ви помогнем

 • предоставяме правни консултации при вземане на подходящи мерки за защита на правата на интелектуална собственост (авторски права и сродни на авторските права, търговски марки, промишлен дизайн) на национално и международно равнище;
 • осъществяваме представителство и съдействие на нашите клиенти на всеки етап от процедурите по регистрация;
 • консултираме по всички аспекти на използването, лицензирането и прехвърлянето на права на интелектуална собственост, изработване на лицензионни договори и договори за прехвърляне на правата по интелектуална собственост;
 • предлагаме правни съвети по аспекти от правото на интелектуална собственост в търговки сделки, преобразувания на търговски дружества;
 • извършваме правен анализ на актуални проблеми на интелектуалната собственост;
 • осъществяваме процесуално представителство на наши клиенти във връзка с права на интелектуална собственост.

Основни области на практика в правото на интелектуална собственост

 • търговски марки
 • авторски и сродни на авторските права
 • промишлен дизайн
 • ноу-хау
 • прехвърляне на право на интелектуална собственост и лицензии (включително и в контекста на преобразуване на търговски дружества)
 • процесуално представителство