Инспекция по труда започва проверки на работещите от разстояние през 2022г.

03.02.2022

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обяви, че през 2022г. планира проверка на условията на труд на служителите, работещи от разстояние. Ще бъде използвана нова методология за анализ на работодателските практики при работата от разстояние, при която работодателите ще попълват и подават по електронен път въпросници за самооценка относно условия на труд, които прилагат. В отговор на добилата популярност новина, че „инспектори ще посещават служителите в домовете им“, на 26 януари 2022 г. в Народното събрание се проведе изслушване на новоназначения директор на Главна инспекция по труда и министъра на труда и социалната политика, на което беше предоставена информация за целите и механизма на кампанията.

Защо са необходими планираните през 2022г. проверки?

Началото на пандемията от Covid-19 наложи по-широкото използване на режима за работа от разстояние в България, като по този начин подложи на изпитание съществуващата правна рамка. Главната инспекция по труда (‘‘ГИТ‘‘) съобщава, че от 2020 г. сигналите за незаконни практики при „хоум-офис“ непрекъснато се увеличават, както и постъпилите запитвания за това как трябва да се прилагат трудовоправните изисквания и стандартите за здравословни и безопасни условия на труд в контекста на работа от разстояние.

За да гарантира на служителите, които извършват работа извън помещенията на работодателя, същите права като тези на служителите, които работят в офис пространството на компаниите, ГИТ обяви на институционалния си уебсайт началото на кампания, насочена към предотвратяване на незаконосъобразните практики при предоставяне на работата от разстояние. Директорът на ГИТ подчерта по време на изслушването в Народното събрание, че кампанията е предвидена да действа като инструмент за превенция, а не цели налагането на административни наказания.

Какъв е механизмът на планираните през 2022г. проверки?

Според директора на ГИТ като първа стъпка инспекторите ще извършат вътрешен анализ въз основа на информация, регистрирана в ГИТ (напр. сигнали за нарушение, получени молби във връзка с полагане на труд от непълнолетни лица), в публичните регистри на ГИД (напр. Публичен регистър на декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Регистъра на колективните трудови договори), както и в други публични регистри, съдържащи информация за работодателя (напр. Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията). С приоритет ще бъдат извършвани проверки на работодатели, срещу които са подадени сигнали за нарушения на трудовото законодателство при работа от разстояние.

Работодателите ще бъдат уведомени за започването на проверка и ще им бъде предоставен въпросник за самоконтрол по образец на ГИД, който да попълнят и изпратят по електронен път в ГИТ, като втора стъпка. Примерен въпросник не е представян публично, но директорът на ГИТ обясни, че работодателите ще избират между отговор „да/не“ или „не е приложимо“.

Ако инспекторите от ГИТ установят, че има работни практики, които не отговарят на изискванията на приложимото трудово законодателство, включително на тези за здравословни и безопасни условия на труд, на проверяваните работодатели ще бъдат издадени задължителни предписания. След приключване на тази трета стъпка, административни наказания могат да бъдат наложени единствено ако указаните от ГИД мерки не бъдат надлежно изпълнени.

Необходимо ли е посещение в дома на работещите от разстояние в рамките на проверката?

Служителите, които работят от разстояние, могат да бъдат посетени от инспектор на мястото, където реално полагат труд, само в ограничени случаи, обясни директорът на ГИТ. Посещения на място ще се извършват, когато има обстоятелства, касаещи условията на труд, които не биха могли да бъдат установени по друг начин – например при разследване на трудова злополука, професионална болест или висящ съдебен спор, както и в случай, че служителят е упражнил правото си изрично да поиска такова посещение.

За повече информация можете да се обърнете към:

Ирина Цветкова, Управляващ съдружник
irina.tsvetkova@eversheds-sutherland.bg

Виктория Маринчева, Старши правен консултант
victoria.marincheva@eversheds-sutherland.bg