Фармацевтично право (лекарствени продукти и медицински изделия)

Нашата регулаторна група в сферата на фармацевтичното право включва адвокати с богат опит, мултидисциплинарна експертиза и задълбочени познания на регулациите и тенденциите на пазара на лекарствени продукти и медицински изделия. Впечатлени сме от постиженията във фармацевтичната индустрия и се стремим да помогнем на нашите клиенти техните продукти да стигнат до пациентите. Съветваме водещи производители на лекарствени продукти и медицински изделия, търговци на едро, биотехнологични компании, търговци на дребно (аптеки, дрогерии), търговски и съсловни асоциации и изследователски институции.
Предоставяме правни съвети по широк кръг регулаторни въпроси, включително, но не само:
 • разрешения за употреба;
 • клинични изпитвания и неинтервенционални проучвания;
 • добра клинична практика (ДКП) и добра производствена практика (ДПП);
 • етикетиране на лекарствени продукти и медицински изделия;
 • проследяване на лекарствена безопасност;
 • реклама на лекарствени продукти и медицински изделия;
 • цени и реимбурсиране;
 • съсловни кодекси за поведение и антикорупционни практики;
 • изтегляне от пазара на лекарствени продукти.
Представляваме клиенти пред Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Комисията по прозрачност, Националната здравноосигурителна каса, Етичната комисия към Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Комисията за защита на потребителите, Българското патентно ведомство, българските съдилища от всички инстанции, както и пред съдилищата на Европейския съюз.

Можем да сме Ви полезни с:

 • преглед на вътрешни политики за съответствие с българското законодателство;
 • изготвяне на специфични за индустрията договори, включително договори с организации за клинични изпитвания, договори с главни изследователи, лаборатории и лечебни заведения във връзка с клинични изпитвания; договори с дистрибутори; договори за съвместно промотиране на продукти; договори с пациентски организации; договори за дарение и спонсорство; договори за неинтевенционални проучвания; договори за пазарни проучвания и т.н.;
 • преглед за съответствие на промоционални кампании и други рекламни активности, насочени към пациенти и медицински специалисти;
 • преглед на политиките и практиките на фармацевтичните компании за съответствие с етичните правила, уреждащи отношенията с медицински специалисти и пациентски организации;
 • изготвяне на жалби и отговори на жалби, както и представителство на клиенти пред Етичната комисия на ARPharM;
 • правни съвети и представителство на клиенти пред Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти във връзка с утвърждаване/регистрация, промяна и заличаване на цени на лекарствени продукти, както и включване и изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък;
 • изготвяне на жалби срещу решения на  Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на Комисията по прозрачност и представителство пред Комисията по прозрачност, административните съдилища и Върховния административен съд;
 • представителство пред Патентно ведомство във връзка с регистрация на търговски марки и патенти; изготвяне на договори за лицензия, прехвърляне на права на индустриална собственост, технологии и ноу-хау.
С цел предоставяне на цялостни и комплексни решения според конкретните нужди на нашите клиенти, екипът ни по фармацевтично право се подпомага от водещи специалисти в следните свързани области:

Ключови области:

 • структуриране на местно присъствие и преструктуриране на търговски представителства и дъщерни дружества в България;
 • търговски договори;
 • защита на потребителите;
 • защита на личните данни;
 • схеми за възнаграждения на медицински представители;
 • интелектуална собственост;
 • зашита на конкуренцията;
 • обществени поръчки;
 • процесуално представителство.
Ние следим промените в нормативната уредба на лекарствените продукти и медицинските изделия в България и ЕС, изготвяме становища по законопроекти и промени в етични правила на фармацевтичната индустрия, информираме своевременно нашите клиенти за изменения в регулациите и в практиката на компетентните български институции. Съдействаме на нашите клиенти в развиването на бизнес стратегии в съответствие с действащите регулации. Нашата амбиция е да бъдем стратегически партньор, който е винаги до клиента на всеки етап от неговото развитие и да му съдействаме за постигане на неговите бизнес цели.