Банково право

Групата ни по банково право е част от екипа по право на финансовите услуги. Ние предоставяме съвети на банки и други кредитни институции, доставчици на платежни услуги или техните клиенти относно регулаторни и капиталови изисквания, и относно правила за извършване на дейността, както и по отношение на най-добрите практики в банковия сектор. Банковото право и практики са изключително динамични и нашите адвокати се стремят да бъдат в крак с промените.

Как можем да помогнем

 • Предоставяме правни съвети относно всички аспекти на българското и европейското банково законодателство, независимо дали въпросът засяга започване на банкова дейност, правила относно капитала на банките, изискванията за предоставяне на банкови услуги, въвеждането на нови банкови продукти и др.
 • Съветваме банки и небанкови финансови институции в процедурите по лицензиране, издаване на одобрения, извършване на уведомления и в други процедури пред Българската народна банка или пред други институции с надзорни функции, като Комисията за финансов надзор, Фонда за гарантиране на влоговете в банки, Дирекцията „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”
 • Съветваме банките и небанковите финансови институции относно спазването на общи разпоредби във финансовия сектор, като правила за защита на потребителите, за защита на личните данни, правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, правила за „добро познаване на собствения клиент”
 • Съветваме и представляваме клиенти при преговори за сключване на банкови сделки, съставяме договори, включително и договори за предоставяне на обезпечения
 • Предоставяме правни мнения относно изпълнимостта в България на презгранични договори за предоставяне на кредит и на други банкови споразумения
 • Изготвяме мнения и по отношение на изпълнителната сила в България на чуждестранни съдебни или арбитражни решения, издадени по спорове относно банкови сделки
 • Можем да представляваме клиентите си пред съда и арбитрите във връзка със защита на права, които произтичат от банкови сделки

Ключови сфери на дейност в областта на банковото право

 • Започване на дейност като банкова институция – лицензиране, европейски „паспорт”
 • Правни аспекти на капиталовите изисквания към банките и Базел 2, хибридни инструменти, подчинен срочен дълг, секюритизация, анти-кризисни мерки в Европейския съюз и в България
 • Правила за отношения с клиентите, и за маркетинг на продуктите, дистанционно предлагане на финансови услуги, правилата по Директивата за пазарите на финансови инструменти
 • Вътрешна организация на банки, корпоративно управление и правила относно управлението на конфликт на интереси
 • Други общо-приложими изисквания и в частност правила за защита на личните данни и правила срещу изпирането на пари
 • Корпоративно банкиране, синдикирани заеми, факторинг, лизинг, финансиране придобиването на активи на значителна стойност, деривативни инструменти по договорите-модели на ISDA (Международната асоцияция на дилърите на суапове), пласиране на финансови инструменти
 • Проектно финансиране
 • Банкиране на дребно, предлагане на застрахователни продукти чрез банките, комплексни банкови продукти на дребно
 • Обезпечения по банкови договори, сделки попадащи под режима на Директивата за договорите за финансови обезпечения
 • Банките като специализирани посредници, попечителство, доверителни услуги във връзка с облигации, издаване на ипотечни облигации, на облигации, обезпечение с активи, на търговски ценни книжа; съветване относно огледални споразумения
 • Частно банкиране
 • Съветване в областта на платежните услуги, съветване относно Единната зона за разплащания в ерво, съветване във връзка с въвеждането на Евро като платежна единица
  Банките, като посредници и съветници в усвояването на европейски структурни фондове
 • Съдебни спорове, включващи банки