Авиационно финансиране

Нашите адвокати имат доказан опит в правното обслужване на авиационната индустрия. Предоставяме съвети по различни видове вътрешни и трансгранични сделки за авиационно финансиране и други транзакции в областта на въздухоплаването, както и по свързаните регулаторни изисквания, авиационни спорове, преобразувания и несъстоятелност.

Как бихме могли да помогнем

Екипът ни би се радвал:

 • да съдейства във връзка с търговскоправните, регулаторните и данъчни аспекти при доставка и продажба на въздухоплавателни средства и двигатели;
 • да предоставя консултации и води преговори по всякакви видове договори за лизинг на въздухоплавателни средства, (оперативен или финансов; „мокър” или „сух” и т.н.), тяхното преструктуриране и/или подновяване, както и по обезпечителните документи, свързани с тях (като корпоративни гаранции, записи на заповед и др.);
 • да действа като местен консултант във връзка с мултиюрисдикционни секюритизации на въздухоплавателни средства;
 • да съдейства на собственици, лизингодатели или оператори на въздухоплавателни средства при решаване на регулаторни въпроси, свързани с първоначална регистрация, снабдяване с изискуеми авиационни документи, (удостоверение за летателна годност, шум и др.), както и заличаване на регистрацията и износ на въздухоплавателни средства;
 • да предоставя правни становища относно валидността и изпълняемостта на финансови и обезпечителни документи, регулирани от чуждо право (обезпечени заеми, финансови споразумения, подкрепени от агенции за експортно застраховане, сделки по продажба и обратен лизинг, ипотеки на въздухоплавателни средства или обезпечително прехвърляне на наеми и/или застраховки и др.), както и да съдейства на кредитори и попечители по обезпеченията за перфектиране (осигуряване на противопоставимост) в България на обезпечения, учредени по чуждо право;
 • да съветва и съдейства при учредяването и перфектирането на регулирани от българското право обезпечителни права върху въздухоплавателни средства и авиационни лизинги, както като основно обезпечение, така и като „резервни” гаранции в полза на кредитори;
 • да работи по лизингови, суап или пулинг сделки с авиационни двигатели;
 • да участва в преговори и работи по спогодби по повод връщане на владението на въздухоплавателни средства или на двигатели, както и по други търговски спорове, свързани с авиацията;
 • да оказва помощ за получаването на данъчни облекчения по действащите спогодби за избягване на двойно данъчно облагане относно доход от договори за лизинг на въздухоплавателни средства или за авиационно финансиране;
 • да консултира авиооператори по корпоративни и регулаторни въпроси (включително преобразувания на дружества, промяна на контрола или ликвидации);
 • да представлява авиолинии пред компетентните административни органи и съда и да защитава правата им на достъп до пазари извън Европейския съюз;
 • да осъществява представителство и правна защита на авиационни лизингодатели и финансиращи страни връзка с процедури по несъстоятелност на местни авиокомпании или други неплатежоспособни длъжници.

Ключови подобласти на работа

 • Финансови и обезпечителни сделки в областта на въздухоплаването, както и други сделки с предмет въздухоплавателни средства или авиационни двигатели (предимно с международен елемент);
 • Регулаторни въпроси, свързани със законосъобразната доставка, експлоатация или експорт на въздухоплавателни средства;
 • Съобразяване с корпоративни и регулаторни изисквания от местни авиокомпании (включително в случаите на реорганизация, промяна на контрола и ликвидация), както и защита правото им на достъп до пазари извън ЕС;
 • Получаване на данъчни облекчения по действащите спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, във връзка с договори за лизинг на въздухоплавателни средства или за авиационно финансиране;
 • Постигане на извънсъдебни споразумения за връщане на владението на въздухоплавателни средства или за реализиране на други претенции на кредитори по авиационни сделки;
 • Съдебни спорове в областта на авиацията и представителство при процедури по несъстоятелност, открити на местно ниво.