Съпоставка между режима за докладване на нарушения в законодателството на Северна Македония и законодателството на ЕС

Съгласно македонския Закон за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения (2015г.), защитеното подаване на сигнали може да се извършва под формата на вътрешно подаване на сигнали, външно подаване на сигнали или публично оповестяване на сигнали. Подаването през всеки от трите канала може да е анонимно или поверително, следва да е добросъвестно , както и да е основано на разумно предположение, че към момента на подаването на сигнала, информацията за евентуалното нарушение , е вярна.

Влязоха в сила новите промени в Закона за авторското право и сродните му права

След няколкогодишно отлежаване в деловодствата на няколко поредни Народни събрания, след обнародване в Държавен вестник, на 01.12.2023 г. най-после влязоха в сила дългоочакваните промени в Закона за авторското право и сродните му права („Закона“).

Нов тип дружество – Дружество с променлив капитал (ДПК)

В началото на месец август 2023 г. влязоха в сила дългоочакваните промени в българското законодателство със силна практическа насоченост, с които се въведе нов тип дружество, а именно т.нар. дружество с променлив капитал (ДПК).

Извън фокус: Предложения на ЕК за промени в европейското фармацевтично законодателство, които останаха незабелязани – Част II

В предишната статия разгледахме част от предложенията за промени на Европейската комисия в планираната от ЕК всеобхватна реформа на европейското фармацевтично законодателство, съдържащи се в новите проекти за директива за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (“Директивата“) и за регламент за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна употреба и за правилата, по които се ръководи Европейската агенция по лекарствата („Регламента“), на които не бе обърнато сериозно внимание в българските медии.

Извън фокус: Предложения на ЕК за промени в европейското фармацевтично законодателство, които останаха незабелязани – Част I

На 26 Април 2023 г. Европейската комисия представи дългоочакваното си предложение за всеобхватна реформа на европейското фармацевтично законодателство.

Европейският парламент одобри дългоочаквания Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA)

На 20.04.2023 г. Европейският парламент одобри дългоочаквания Регламент относно пазарите на криптоактиви, още познат като „MiCA“, с който се въвежда всеобхватна регулаторна рамка относно лицензирането и надзора върху (i) лицата, които участват в емитирането на някои видове криптоактиви, както и върху (ii) лицата които предоставят услуги, свързани с криптоактиви в ЕС.

Електронизация на заповедното производство

В началото на февруари 2023 г. бяха обнародвани промени в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), посветени на електронизацията на заповедното производство. В мотивите към законопроекта се сочи, че промените са в  съответствие с тенденцията в Европейския съюз към електронизация на това производство, както и с целта да се разпределят по-оптимално съдебните ресурси чрез централизирано разпределение на заповедните производства между районните съдии от цялата страна.

Нова стъпка към по-икономически основан подход в прилагането на политиката за конкуренция на ЕС след решението по делото Unilever Италия

На 31 октомври 2017 г. Органът за защита на конкуренцията и пазара на Италия наложи глоба в размер на 60 668 580 евро на Unilever (Италия) за злоупотреба с господстващото си положение на пазара, на който се предлагат индивидуално опаковани сладоледи, предназначени за консумация навън.

Промени в режима на приемане на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост в България

На 25 януари 2023 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност („ЗИД на ЗТМТМ“), приет от 48-мо Народно събрание на 19 януари 2023 г. Промените касаят условията за влизане и пребиваване на граждани на държави извън Европейския съюз („ЕС“) на територията на Република България за целите на висококвалифицирана трудова заетост, както и процедурата за издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския Съюз“, чиято уредба се съдържа в Закона за чужденците в Република България („ЗЧРБ“) и правилника за неговото прилагане.

Електронно трудово досие – дигитални решения за трудовите правоотношения

В този епизод говорим с представители на бизнеса, за да обсъдим, освен правните аспекти на дигитализацията на трудовите отношения, и гледната точка на специалистите по управление на човешки ресурси, както и въпроса за необходимите технологии. 

Дигитализация на трудовите правоотношения

С нарастващото използване на всякакви средства за работа от разстояние се увеличава и необходимостта работодатели и служители да общуват дистанционно. Мнозина биха казали, че това вече е факт и ежедневните трудовоправни въпроси лесно могат да бъдат разрешени с изпращането на имейл или запис в използваната от компанията електронна система за управление на човешките ресурси.