Ясен Спасов

Мениджър, адвокат

Ръководител на практиката по Климат, Енергетика и Околна среда

Ясен е старши адвокат, който се занимава с енергетика и защита на околната среда, и работи в няколко регулирани индустрии. Той е фокусиран върху прехода към икономика на нулеви емисии.

Ясен Спасов

Биография

Ясен е мениджър – ръководител на практиката по Климат, Енергетика и Околна среда  в Eversheds Sutherland в България.

Той практикува адвокатската професия повече от 12 години, като предоставя правни съвети на мултинационални компании, чуждестранни инвеститори и техните дъщерни дружества в България по въпроси, свързани с енергетика и околна среда. По-голямата част от неговата практика е концентрирана върху разработване, придобиване и/ или финансиране на възобновяеми енергийни проекти за производство на електроенергия (вятър и слънце), регулаторни съвети, спазване на енергийната законодателна рамка и различни правни оценки за топлоелектрически централи.

Търговия с електроенергия и природен газ представляват друг важен аспект от профила на Ясен. Той предоставя всеобхватни правни съвети и представлява клиенти в преговори и трансакционна работа, с фокус върху спот и форуърдни договори върху енергийни стоки.

По въпроси, свързани с производство на електроенергия, Ясен придоби и значителен опит от първа ръка в правното обслужване на една от най-големите топлоелектрически централи в България. През 2016 г той работи като старши юрисконсулт и предостави правно обслужване на висшия мениджмънт на електроцентралата и нейния оператор.

Ясен може да ръководи Вашия бизнес в пълния спектър от регулаторни изисквания по отношение на проекти за добив на въглеводороди и съответната инфраструктура. От търсене и проучване на природни ресурси до европейските правила за достъп на трети страни до преносни тръбопроводи и възможните изключения, Ясен притежава опит с клиенти, разработващи проекти за търсене и проучване на сушата и в морето, както и международни тръбопроводи за пренос.

В областта на опазване на околната среда, анализът на относими фактори, свързани с последици и съображения при осъществяване на сделки по придобиване и сливане, както и финансиране, допълват професионалния опит на Ясен. Той притежава задълбочени познания по екологични закони и регламенти, свързани с глобалното затопляне, включително екологични оценки (ОВОС), управление на отпадъци, режим и ползване на води, защита на почви и режими на отговорност за замърсяване.

В допълнение, Ясен подпомага клиенти при изработването на договори за търговия в рамките на Европейската схема за търговия с квоти за вредни емисии (ЕСТЕ), включително спот и форуърд договори за търговия с предписани единици, европейски квоти за емисии и сертифицирани редуцирани единици емисии.

Тъй като много компании в момента търсят варианти за ограничаване на регулаторни рискове и рискове в прехода към нисковъглеродна икономика, клиентите все по-често се интересуват от предоставянето на стратегически съвети и планиране на климатични рискове, или други свързани ESG въпроси. Това е областта, в която разнообразният енергиен, екологичен и климатичен опит на Ясен се проявява като крайно необходим. Той също така активно следи развитието и имплементацията на Европейската зелена сделка, както и нейното въздействие върху глобалните финансови потоци и веригите на доставки.

Ясен работи и представлява разнообразни компании от САЩ, Великобритания, Европа, Китай и Япония. Те развиват дейността си в различни сектори от икономиката, включително в производството на електроенергия, търсене и проучване на природен газ, добив, пренос и разпределение на електрическа енергия и природен газ, финансови институции, както и производство, дистрибуция и търговия с потребителски стоки.

Ясен е публикувал различни анализи на енергийното и екологично законодателство в международно правни издания. Той е получил признание от високо реномирани издатели, като Международния адвокатски съвет (IBA) и Оксфорд юнивърсити прес (OUP).

В свободното си време Ясен се занимава с пътуване, писане и лонгборд.

Професионална дейност

  • Член на Софийска адвокатска колегия от 2012 г.

Награди

  • ÖAD стипендия за проучване на въпроси по отношенията между Световната търговска организация (СТО) и Европейския съюз, Университет Грац, 2007 г
  • The Balkan Challenge Case (BCC) – състезание по право, Виена, Австрия: – 1во място, 2007 г.
  • Датска правителствена стипендия, предоставена от датското Министерство на науките, 2006 г.

Презентации

Ангажиментите и публичните изяви на Ясен придават завършек на неговия професионален опит. Той е канен на няколко международни събития в Европа. Неговите презентации засягат теми като чиста енергия, защита на инвестиции в енергийния сектор, структура и правна регламентация на електроенергийния пазар.

Публикации