Авиационно финансиране

Нашите адвокати имат доказан опит в правното обслужване на авиационната индустрия. Предоставяме съвети по различни видове вътрешни…

Банково право

Групата ни по банково право е част от екипа по право на финансовите услуги. Ние предоставяме съвети на банки и други кредитни институции, доставчици…

Вещно и строително право

С развитието на недвижимите имоти в глобален отрасъл, способността ни да предоставяме правни услуги бързо и ефективно чрез международната ни…

Енергийно право

България е основен фактор на регионалния енергиен пазар, както в производството на електричество, така и в преноса на природен газ. Ние…

Застрахователно право

Екипът ни от специалисти по застрахователно право, като част от екипа по финансови услуги сe фокусира в предоставянето на новаторски решения по…

Защита на личните данни

Поверителността на личните данни е от изключително значение в глобалното информационно общество. Основните правни принципи на защитата…

Изменение на климата и ESG

В следствие на растежа на законодателната рамка, свързана с климатичните промени, нашата практика се развива с подобаващи темпове в областта…

Интелектуална собственост

Независимо дали интелектуалната собственост съставлява ядрото в дейността на дадено дружество (разработване и използване на права на интелектуална…

Конкурентно право

Услугите, които предоставяме, обхващат различни аспекти от националното и европейското конкурентно право и практики…

Корпоративно право

Ние сме една от правните кантори в България с най-голям опит в областта на корпоративното право, като наши клиенти са били някои от най-големите…

Опазване на околната среда

Широкообхватната ни практика по опазване на околната среда е свързана с всички видове екологични оценки, разрешителни и стандарти…

Право на Европейския съюз

България е една от двете ново-присъединили се държави-членки на Европейския съюз. Все още борейки се несъвършенствата в системите за управление…

Право на капиталовите пазари

Капиталовите пазари в България бяха горещата тема през 2007 г., но глобалната криза през 2008 г. охлади инвеститорския интерес. Въпреки това, България…

Преобразувания и придобивания

Предоставяме правен съвет и съдействие по въпроси, касаещи преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, разделяния, отделяния), продажби…

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Ние вярваме, че най-добрият начин да се избегне правен конфликт, е внимателното дефиниране и изясняване на правата и задълженията на…

Трудово право

Наемането на подходящ персонал е от особена важно значение за съвременния бизнес. Икономическият растеж обичайно е резултат от работата на…

Търговски сделки

Екипът ни, специализирал в търговската сделки, предоставя съвети в широк спектър от правни въпроси по мeстни и…

Фармацевтично право (лекарствени продукти и медицински изделия)

Нашата регулаторна група в сферата на фармацевтичното право включва адвокати с богат опит, мултидисциплинарна експертиза и задълбочени…

Храни, хранителни добавки и козметични продукти

Нашият екип има богат опит в предоставянето на правни съвети на местни и международни производители, дистрибутори и търговци на дребно на храни…