Рашко Стоянов

Правен консултант

Част от екипа по право на финансовите услуги

Правен консулатант в Eversheds Sutherland в България, практикуващ в областта на банковото право, правото на капиталовите пазари, търговските сделки и правото на ЕС.

Rashko Stoyanov

Биография

Практиката на Рашко включва банково право, право на капиталовите пазари, търговски сделки и правото на ЕС. Преди да постъпи в кантората той е заемал различни позиции в Министерството на външните работи, Комисията за финансов надзор (КФН) и Българската народна банка. Той също така е работил като представител на КФН в работните групи към Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) във Франкфурт на Майн, Германия, както и стажант (Blue Book Trainee) в Единния съвет за преструктуриране в Брюксел, Белгия.

Независимо дали сте банка, инвестиционен посредник или друга компания от финансовия сектор, Рашко може да Ви съветва по различни аспекти, свързани с Вашия бизнес. Това включва капиталови изисквания, MREL, лицензиране, регистрации, одобрения на придобиване или увеличаване на квалифицирано участие, оценки за надеждност и пригодност на членове на управителни и/или надзорни органи, вътрешни правила и политики, търговски сделки и правен анализ. В допълнение към това, Рашко може да Ви помогне да защитите вашите интереси пред Съда на Европейския съюз, като изготви писмени бележки и/или правни становища по дела, засягащи Вашия бизнес.

Презентации

Рашко участва активно в подкасти, посветени на важни за бизнеса теми.

Публикации