Промяна на изискванията към маркировката за рециклиране върху опаковки на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

29.10.2021

С изменението на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки с ДВ, бр. 2 от 08.01.2021 г., бяха направени изменения и допълнения в нормативните актове в областта на управление на отпадъците, в т.ч. и корекция на символа на маркировката по Приложение №3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки („НООО“), а именно на маркировка за рециклиране (the triangle logo).

Тази маркировка е задължителна за поставяне върху опаковките на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци по смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците („ЗУО“). Такива са, например, отпадъците от опаковки от цигарени кутии, лекарствени продукти, козметични продукти, някои детски принадлежности и др.

Съгласно §7 от Преходните и заключителни разпоредби на НООО, считано от 01.01.2022 г., опаковките на пусканите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, следва да съдържат изменената маркировка. Изключение се прави за пуснатите на пазара опаковки преди 01.01.2022 г., които не носят променените маркировки – те могат да се продават до изчерпване на количествата.

Промененият символ на маркировката за рециклиране в Приложение №3 от НООО е оцветен в зелено и стрелките му се движат надясно, по посока на часовниковата стрелка, за разлика от предходния, който бе оцветен в черно, а стрелките сочеха наляво, в посока обратно на часовниковата стрелка.

Така направената промяна създава в практиката неясноти и дори грешки в тълкуването, тъй като не се откриват мотиви за необходимостта от промяната. Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци често приемат, че пуснатите на пазара след 01.01.2022 г. опаковки следва да съдържат символа за рециклиране така, както е представен в Приложение №3 от НООО, а именно оцветен в зелено и със стрелки, движещи се надясно.

Всъщност, от разяснение, дадено от Директора на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ („УООП“) към Министерство на околната среда и водите става ясно, че изменението на символа в Приложение №3 от НООО произтича от необходимостта да се уеднакви посоката на стрелките, която преди изменението е била противоположна на масово установената практика в европейски мащаби има за цел единствено да отрази възприетата на европейския пазар практика за посоката на стрелките.

С изключение на посоката на стрелките, конкретният графичен символ в Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от НООО е илюстративен от гледна точка на параметри като цвят, дебелина на стрелките и графично оформления като цяло.

Такова уточнение, касаещо начина, по който следва да бъде представен символът за рециклиране върху опаковките е важно с оглед имуществената отговорност на задължените лица, от една страна, но и в не по-малка степен с оглед производствените разходите, които бизнесът прави. Редица лица реализират продукцията си на различни европейски пазари и с оглед оптимизиране на процесите и разходите използват общ дизайн на опаковките си в повече от една държава от ЕС. Промени, касаещи задължителен елемент върху опаковките, изискват технологично време и големи инвестиции за настройване на машини, разпечатване и разпространение.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Елеонора Матеина, Мениджър, адвокат
eleonora.mateina@eversheds-sutherland.bg

адв. Анастасия Грунова, Старши адвокат
anastasiya.grunova@eversheds-sutherland.bg