Нов тип дружество – Дружество с променлив капитал (ДПК)

15 август 2023

В началото на месец август 2023 г. влязоха в сила дългоочакваните промени в българското законодателство със силна практическа насоченост, с които се въведе нов тип дружество, а именно т.нар. дружество с променлив капитал (ДПК). С тях се адресират редица идентифицирани проблеми, които до този момент бяха разрешавани най-вече по пътя на свободата на договаряне, но не винаги в пълен обхват. С новите промени се създава всеобхватна нова регламентация на цели институти в дружественото право, които макар че са вече познати в предприемаческите и консултантските среди, с промените се цели да се даде възможност за пълното им практическо изпълнение (напр. уговорки от типа tag-along, drag-along, right of first refusal и т.н.).

Практическата насоченост на този нов тип дружество е най-вече към лицата, които желаят да развиват иновативни и ориентирани към бърз растеж бизнеси (start-up).  Създадено е с цел да отговори на съвременните нужди за модерен тип дружество в България, което да е в съответствие с възприетите практики в предприемаческата екосистема. Същевременно, вече изрично, дава различни инструменти на учредителите на този тип дружество, напр. да привличат висококвалифицирани служители чрез т.нар. планове за опции на дялове на дружеството.

Следва да се отбележи, че промените предвиждат също така и други ограничения и особени права, които стандартно сме наблюдавали да бъдат включвани в отношенията между инвеститорите и учредителите чрез договор, но сега ясно им се дава регламентация. Следва да се отчете също така, че новите правила за този тип дружество са гъвкави, като дават възможност на инвеститорите и учредителите в редица случаи да „персонализират“ отношенията помежду си, като предвидят права и задължения, които най-добре отговарят на техните интереси.   

Така, наред с широко разпространените – дружество с ограничена отговорност (ООД) и акционерно дружество (АД), се създава нов тип дружество – ДПК, което най-общо може да се възприеме като опростено акционерно дружество, тъй като притежава редица негови характеристики, но същевременно е по-просто и гъвкаво и пригодено към нуждите на предприемачите.

По-долу правим кратък преглед на новия тип дружество:

I. Изисквания за ДПК

ДПК може да се учреди от едно или повече физически или юридически лица. То следва към всеки един момент да отговаря на следните две изисквания: (i) да има средносписъчен брой на персонала по-малък от 50 души и (ii) годишен оборот и/или стойност на активите до 4 000 000 лв. В случай, че някое от тези две изисквания престане да е налице, то ДПК следва да се преобразува в ООД или АД.

II. Капитал

За разлика от ООД и АД, капиталът на ДПК не е фиксиран, а променлив, и не подлежи на вписване в търговския регистър.

Ежегодно с решението на общото събрание на съдружниците, с което се приема годишния финансов отчет на дружеството, се установява размера на капитала към датата на приключването на  финансовата година, както и неговото изменение сравнено с предходната финансова година.

III. Дружествени дялове

Капиталът на ДПК е разпределен в дялове. Минималната номинална стойност на един дял е една стотинка. Вноските в капитала могат да бъдат парични или непарични. При непаричните вноски е предвидено улеснение спрямо ООД и АД, като стойността на непаричната вноска в капитала на ДПК се оценява от три вещи лица, които се избират от управителния орган на ДПК, a не се назначават от Агенцията по вписванията, както е при ООД и АД. Имената на съдружниците в ДПК не се вписват в търговския регистър.

Капиталът на ДПК може да се състои от различни класове дялове. Всеки клас се състои от дялове с еднакви права. Така, даден клас дялове може да предвижда особени права (привилегии), например: право на повече от един глас в общото събрание; гарантиран или допълнителен дивидент и др.

В ДПК се води книга на съдружниците, която съдържа данни за съдружниците и придобитите от тях дялове.

IV. Прехвърляне на дружествени дялове.

Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно, освен ако не са предвидени особени права и/ или ограничения в дружествения договор. Такива могат да бъдат например: право на предпочтително изкупуване на предлагани за продажба дялове (right of first refusal); право на съдружник да продаде дялове си при същите условия, както тези, при които друг съдружник прехвърля своите дялове (tag-along); може да се предвиди в дружествения договор при определени условия с решение на общото събрание да се изиска от съдружник да прехвърли своите дялове (drag-along) и др.

Предвижда се също така изрично възможност ДПК да учреди на свои служители право на придобиване на дялове (vesting), както и да сключва договори за конвертируеми заеми – договори за заем, които могат да се превърнат в дружествени дялове.

V. Управление на ДПК

Органите на ДПК са (i) общо събрание на съдружниците и (ii) управителен съвет или управител.

Общото събрание се състои от съдружниците и има компетентност да взима решения по най-важните въпроси за дружеството, например: изменение и допълнение на дружествения договор; издаване на нови дялове, определяне на начина за поемането им, обезсилване на дялове и изключване на съдружници; преобразуване и прекратяване на дружеството и др.

Управителният орган на дружеството може да бъде управителен съвет или управител – по преценка на учредителите. Член на управителния съвет може да бъде физическо лице или юридическо лице. Няма изискване за определен минимален брой членове на управителния съвет. Управителният съвет избира един или няколко членове измежду състава си за изпълнителни членове (изпълнителни директори), които да го представляват.

VI. Срокове

Макар текстовете относно ДПК да са влезли в сила, Агенцията за вписванията следва да осигури необходимата техническа инфраструктура, за да може този нов тип дружество да бъде заявяван и вписван в търговския регистър. Срокът за това е до 30 юни 2024 г.

Автор: Константин Младенов