Нови правила за защита на потребителите и сделките с цифров елемент

09.06.2022

Защита на потребителите и сделките с цифров елемент

От началото на 2022г. бяха направени съществени законодателни промени в областта на потребителското право, които имат за цел модернизиране на правилата за защита на потребителите и адаптирането им към цифровата икономика. Нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (по-долу „ЗПЦСЦУПС“) влезе в сила на 1 януари 2022 г., а от 28 май 2022 г. в сила са изменения в Закона за защита на потребителите (по-долу „ЗЗП“). С посочените законодателни промени на практика се въвеждат изискванията на пакет от актове на Европейски съюз, в т.ч. Директивата за цифровото съдържание и цифрови услуги (Директива 2019/770), Директивата за продажба на стоки (Директива 2019/771), Омнибус директивата (Директива 2019/2161).

Новите положения – за търговци и потребители, включват:

Нови и по-високи санкции за търговците

От май 2022 г. се увеличава размерът на голяма част от съществуващите до момента санкции за нарушения на разпоредбите на ЗЗП. Така например на дружество, което възпрепятства правото на потребител да се откаже от договор, сключен от разстояние, вече ще подлежи на санкция в размер от 2000 до 5000 лева (вместо 1000 до 3000 лв., както беше до момента). Въвежда се и нова санкция в значителен размер за нарушения, които могат да бъдат квалифицирани като „широко разпространено нарушение“ или „широко разпространено нарушение със съюзно измерение“, като общото между тях е, че имат негативен ефект спрямо потребители, намиращи се в повече от една държави от Европейския съюз. В случай че бъде установено извършването на такъв тип нарушение, контролните органи могат да наложат имуществена санкция в максимален размер до 4% от реализирания оборот в страната през предходната финансова година или до 3 920 000 лв., когато няма информация за оборота, реализиран от извършителя на нарушението през предходната финансова година в държавите – членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението. Предвидени са и критерии, които следва да бъдат взети предвид при определяне размера на санкция (напр. какви са тежестта и мащаба на нарушението, предприел ли е търговецът някакви действия за поправяне на вредите и др.).

Сделки с данни и продукти, съдържащи цифров елемент

Със ЗПЦСЦУПС се въвеждат няколко нови понятия със специфично значение: цифрово съдържание – определението е широко и включва най-общо всякакви данни в цифрова форма(напр. аудио/видеофайлове), цифрова услуга – обхваща услуги, позволяващи различни форми на обработване на данни или достъпа до тях (напр. абонамент за електронни книги, достъп до облачни услуги), както и стоки, съдържащи цифрови елементи – такива са стоките, които при липса на цифрово съдържание или цифрова услуга не биха могли да изпълняват своите функции (напр. всякакви „смарт“ устройства). Новата уредбата предвижда отговорност, съответно средства за защита на потребителите, в случай че закупено цифрово съдържание, цифрова услуга или стока, съдържаща цифрови елементи, не отговарят на изискванията, които са посочени в договора или следват от обичайни практики при сходни продукти, или пък са неправилно инсталирани от търговеца. Уреждат се и въпроси, свързани с отговорността при инсталирането на технически актуализации.

В унисон с най-новите разбирания за потребителска защита и стойността на личните данни  в съвременното цифрово общество в обхвата на ЗПЦСЦУПС е включено и предоставянето на цифрово съдържание или цифрова услуга от търговец на потребител, при което вместо заплащане на определена цена,  потребителят предоставя в замяна лични данни, доколкото личните данни се използват за различна цел (т.е. не са необходими за предоставяне на дадената услуга).

Онлайн място за търговия

Разширява се обемът от задължения на търговците, които предоставят онлайн места за търговия. Съгласно ЗЗП онлайн място за търговия е „услуга, която чрез използване на софтуер, включително интернет страница, част от интернет страница или приложение, управляван/о от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители“. Предвидено е на потребителите на онлайн места за търговия да се предоставя допълнителна информация, включително относно параметрите, определящи класирането на направените до потребителите предложения, информация дали третата страна предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание е търговец или не, правата на потребителя и съответните задължения на доставчика на онлайн място за търговия и лицето, което предлага съответните стоки или услуги, ако то е различно от доставчика на онлайн място за търговия.

Нови хипотези на нелоялни търговски практики

Съгласно измененията в ЗЗП нелоялна търговска практика представлява предлагането на стока в държава – членка на Европейския съюз, като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави – членки на Европейския съюз, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките (освен ако това не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори).  За заблуждаваща търговска практика ще се счита и непредоставянето на определен обем от информация, в това число: условията за плащане, доставка и изпълнение, ако те се отклоняват от изискванията за добросъвестност и професионална компетентност, основните параметри, определящи класирането на продуктите, когато има възможност да се търси чрез ключова дума, както и информация във връзка с потребителските отзиви.

За повече информация можете да се обърнете към:

Виктория Маринчева, Старши правен консултант
Victoria.Marincheva@eversheds-sutherland.bg

Константин Младенов, Правен консултант
Konstantin.Mladenov@eversheds-sutherland.bg