Николай Бебов

Управляващ съдружник

Съвместно ръководещ групата по финансово право

Николай, Управляващ съдружник в кантората, създаде и понастоящем е съвместен ръководител на практиката в България по право на финансовите услуги. Повече от десетилетие редовно получава признание като водещ адвокат, практикуващ банково право и право на капиталовите пазари.

Николай Бебов

Биография

През 2001 г. Николай създаде и понастоящем е съвместен ръководител на практиката по финансови услуги в България – една от водещите практики в страната в сферата на правото на капиталовите пазари и банкирането. Николай е широко признат като водещ практик в тези области на правото.

Той също така редовно консултира клиенти в сделки по сливания и придобивания във финансовия сектор, както и в проекти в Северна Македония, където Николай работи заедно с опитни местни квалифицирани юристи.

Николай отговаря за българските правни аспекти на някои от най-големите сделки на капиталовите пазари в България и сделки за сливания и поглъщания във финансовия сектор, включително (цялата по-долу информация е достъпна в публичното пространство) сделките с държавни облигации на България от 2012 г., високодоходните облигации на Vivacom в 2013 г., емисии на дълг на групата Енерго-Про от 2016 г., придобиване от страна на ПИБ на дъщерното дружество на Байерише Ландесбанк през 2013 г., продажба на Transact Europe през 2022 г. и други.

Независимо дали сте емитент или инвестиционна банка или фирма, която планира да издаде или пласира дългови или капиталови инструменти, или сте кредитодател или кредитополучател, насрещна страна по договори за деривати, платежна институция, Николай може да ви консултира по редица транзакционни и регулаторни въпроси. Неговият професионален опит е свързан с банковото право и пруденциална регулация, режима на проспектите, инвестиционните фондове, рамковите договори за деривати и репо сделки, както и други.

Николай редовно участва като автор в специализирани публикации като Международно право и регулиране на ценните книжа (за България), Международно банково право и регулация (за България и Северна Македония), Преглед на практиката в спорове с ценни книжа (България), Преглед на правото за сливания и придобивания (България), както и много други.

Николай също има значителен опит в изготвянето на законодателни актове – в България и Северна Македония.

Николай е член на Международната адвокатска асоциация, на Американската адвокатска асоциация, на Адвокатската асоциация на щата Ню Йорк, на Адвокатската асоциация на гр. Ню Йорк, както и на Федералната адвокатска асоциация.

Професионална дейност

  • Член на САК от 1999 година
  • Ню Йорк, САЩ – 2011 година

Награди

Николай редовно получава индивидуално признание за водещ адвокат (Tier 1, Band 1, Market Leader) в съответните материи на правото от класации като Legal 500, Chambers Europe, IFLR 1000, Best Lawyers.

Публикации