Мирела Христова

Старши правен консултант, Адвокат

Професионална дейност

  • Член на Софийска адвокатска колегия

Mirela Hristova