Мария Карачолова

Адвокат

Част от групата по финансово право

Адвокат към групата по финансово право, с повече от десет години опит в областта на банковото и финансовото право, правото на капиталовите пазари и регулации, международното бизнес право, включително в „М&А“ сделки във финансовия сектор.

Мария Карачолова

Биография

Мария е юрист с дългогодишен опит в областта на банковото и финансовото право, правото на капиталовите пазари и регулации, и международното бизнес право.

Тя съветва български и международни кредитни институции и други дружества от финансовия сектор във връзка с: банков надзор и пруденциални изисквания към институциите, включително структуриране на регулаторни капиталови инструменти, напр. инструменти за допълнителен капитал от първи ред или капитал от втори ред (и тяхното листване на местна или чуждестранна борса), въпроси относно прилагането на „BRRD“ (по-специално „MREL“ изисквания и структуриране на „MRЕL“ – инструменти), „PSD II“ въпроси, напр. относно лицензиране на институции за електронни пари, сделки на дългово-капиталовите пазари, включително въпроси, свързани със структурирани продукти и секюритизация. Тя е също така активна в сделките за сливания и придобивания във финансовия сектор.

Освен това Мария се фокусира и върху последните регулаторни и бизнес развития, свързани с „DeFi“ и устойчивото финансиране (включително зелени продукти и инвестиции). В тази материя тя предоставя съвети относно регулаторни въпроси и въпроси относно съответствие с правните разпоредби, насочени в по-широк контекст към реализация на екологични, социални и управленски цели (ESG).

Скорошни сделки, в които Мария участва, са едни от най-значимите сделки на капиталовите пазари в България за последните две години, както и в сферата на „М&А“ сделки във финансовия сектор, като – консултира банките – емитенти на EUR 130 млн. програма за издаване на облигации, които съответстват на изискванията за инструменти на допълнителния капитал от първи ред и EUR 10 млн. емисия от облигации, отговарящи на изискванията за капитал от втори ред; консултира продавачите в сделка за продажбата на Transact Europe (лицензирана институция за електронни пари) през 2022 г. и др.

Мария придобива своя опит като адвокат и като юрисконсулт (на позиция Ръководител отдел международно-правни въпроси) в една от петте най-големи български банки, където отговаря за правните аспекти на няколко значими проекта като: структурирането на първата в България емисията от облигации, съответстващи на изискванията за инструменти на допълнителния капитал от първи ред, „M&A“ сделки във финансовия сектор и Fintech проекти. Освен това нейният опит в областта на банки, финанси и капиталовите пазари се допълва от практиката й в тези области във Франкфуртския офис на една от най-известните германски адвокатски кантори (през 2016 г.).

Професионална дейност

  • Мария е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г.

Тя притежава степен Магистър по право (“LL.M.”) от Университета за национално и световно стопанство, София (2005 г.) и степен Магистър по право и финанси („LL.M. Finance”) от Института по право и финанси, Гьоте университет, Франкфурт, Германия (2017 г.)

Публикации