Маргарита Живкова

Правен консултант, Адвокат

Част от практиките по финансово и банково право, съдебни спорове, трудово и корпоративно право

Маргарита е правен консултант в Eversheds Sutherland в България, като тя си сътрудничи основно с екипите, консултиращи по финансово и банково право, съдебни спорове, трудово и корпоративно право

Маргарита Живкова

Биография

Маргарита е магистър по право, като е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2020 г. Тя отговаря на изискванията за вписване в Софийската адвокатска колегия.

В своята работа Маргарита е фокусирана основно в областта на договорното право, търговските сделки и корпоративното право. Тя също така сътрудничи с проучвания по въпроси от финансовото и банковото право, съдебните спорове и участва в проекти, свързани с трудова миграция.

Като част от екипа на Eversheds Sutherland Маргарита участва в обслужването на различни клиенти, като например кредитни институции, ИТ компании, дружества, извършващи търговия на дребно и едро и др. Тя работи по различни проекти в областта на търговското право, като изготвя корпоративни документи за учредяване на дружества, промени в обстоятелства и/или преобразуване, договори и споразумения, прави проучвания относно регулаторни аспекти и съответствие с българското законодателство. В тази област тя участва и в изготвянето на доклади за надлежна проверка, прегледи и консултации по вътрешни корпоративни документи, както и по споразумения с контрагенти и доставчици на дружества.

В областта на трудовата миграция като част от трудовото право, Маргарита може да Ви съдейства през целия процес за получаване на разрешение за достъп до пазара на труда в България, както и разрешение за постоянно или продължително пребиваване в страната. Тя има опит в прехвърлянето на служители на мултинационални компании в България, оказвайки правна помощ по време на хода на процедурата.

Маргарита има интерес също така в сферата на съдебните спорове, като тя проучва възможностите за правна защита по различни казуси, изготвя съдебни документи и участва активно както в граждански, така и в административни дела, включително в областта на защитата на потребителите, трудовото, договорното и търговското право.