КЗК определи своите приоритети за 2022 г.

03.02.2022

Във връзка със задължението на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) да определя ежегодно своите приоритети за правоприлагане през съответната календарна година, отчитайки актуалната икономическа обстановка, необходимостта от разширяване на конкуренцията на определени пазари или подобряване на условията, при които функционират пазарите, КЗК с Решение № 80/27.01.2022г. прие годишни приоритети при образуване на производства по антитръст, нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики.

Припомняме, че с Решение № 606/10.06.2021, КЗК прие Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава Девета и Глава Дванадесета от Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК“) – т.е. главите отнасящи се до антитръст, нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики. Чл. 11 от тези Правила изискват КЗК да приема с решение и да публикува до 31 януари на съответната година на интернет страницата си своите годишни приоритети в правоприлагането.

Списъкът с приоритети на КЗК не е изчерпателен и включването на даден сектор не означава непременно, че Комисията ще преследва правоприлагането в същия, както и че отсъствието на друг сектор от списъка, не предпазва предприятията от правоприлагащи действия.

  • Здравен сектор (вкл. фармацевтични продукти)

Фокусът на КЗК върху този сектор се запазва предвид продължаващата Коронавирус пандемия и въздействието на сектора върху икономиката на страната. Последните решения на КЗК в този сектор свидетелстват именно за тази тенденция (Решение № 1204/09.12.2021 и Решение № 1205/09.12.2021 – отнасящи се до злоупотреби с господстващо положение на лечебни заведения). Приоритетно ще се разглеждат и искания, съдържащи твърдения за заблуждаващи реклами на хранителни добавки, лекарствени средства, медицински изделия и др., прилагани за вирусно-простудни заболявания, твърдените ефекти и свойства на тези продукти при рекламирането им.

  • Цифрова икономика

КЗК ще продължи да наблюдава и този сектор, който е приоритетен не само на национално, но и на общностно ниво и придоби ускорен растеж в резултат на развиващата се Коронавирус пандемия. Това приоритизиране се обуславя и от приетите на ниво Европейски съюз Акт за цифровите услуги и Акт за цифровите пазари. Също така, в България през 2021 г., КЗК инициира производство по секторен анализ, чрез което да се съберат данни, за да се извърши по-задълбочено проучване на конкурентната среда на пазара на електронната търговия с потребителски стоки и услуги на територията на страната.

  • Енергиен сектор

Секторът енергетика винаги е бил от голямо социално-икономическо значение и във фокуса на КЗК. През 2022 тенденцията се запазва особено предвид увеличението в световен и национален план на цените на природния газ и електроенергията. КЗК ще цели да се гарантира, че пазарите работят по справедлив и прозрачен начин чрез предотвратяване на антиконкурентни практики.

  • Околната среда и климат

КЗК отчита, че е налице необходимост от допълнителни насоки относно прилагането на правилата за конкуренция към споразуменията за устойчивост (т.нар. „зелени партньорства“), доколкото последните не трябва да бъдат прикритие за картел или други антиконкурентни практики. Основен фокус ще бъде защитата на конкуренцията по отношение на насърчаване на устойчива инфраструктура и укрепване на иновациите за развитие на по-конкурентни пазари.

  • Тръжни манипулации и забранени споразумения

С оглед на дългогодишната практика на КЗК да разследва и санкционира такива нарушения, разкриването на тръжни манипулации включването на този сектор като приоритет не представлява изненада. Обществените поръчки са особено изложени на риск от  антиконкурентни практики, които са в състояние да причиняват значителни вреди на възложителите и засягат правилното разходване на публичните средства.

  • Горива

Секторът на автомобилните горива също е с високо социално-икономическо значение и има  пряк ефект върху икономиката, в това число и по отношение на цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар. Нещо повече, КЗК вече е установила, че съществуват конкурентни проблеми в този сектор.

  • Производство и търговия в сектор храни

Производството и търговията на хранителни стоки също попадат сред основните приоритети на КЗК през 2022 г. Цените на хранителните стоки са в пряка връзка с други приоритетни сектори – енергийният и секторът на горивата, а и от значителен период от време се наблюдават проблеми свързани с нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти на българския пазар.

В тази връзка, правоприлагането в областта на нелоялната конкуренция (Глава Седем от ЗЗК) и забранените търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (новата Глава Седем „Б“ от ЗЗК) естествено са сред основните приоритети в дейността на КЗК през 2022 г. КЗК ще следи особено внимателно практиките на търговските вериги и други големи предприятия – купувачи на хранителни и селскостопански продукти с оглед спазването на забраните за нелоялни търговски практики и защита интересите на по-малките предприятия – доставчици на такива продукти.

В Решението на КЗК се посочва също, че сред приоритетните сектори са и туризъм, ресторантьорство, увеселителни търговски обекти и др.

Елеонора Матеина, Мениджър

eleonora.mateina@eversheds-sutherland.bg

Анастасия Грунова, Старши адвокат

anastasiya.grunova@eversheds-sutherland.bg