Иван Недев

Правен консултант

Част от групата по финансово право

Иван е правен консултант, част от практиката по финансово право.

Иван Недев

Биография

Фокусът в работата на Иван е насочен към регулаторните изисквания, приложими към сделките на капиталовия пазар, включително одобрения на проспекти за издаване на емисии дялови и дългови инструменти както и тези, приложими към дейността на дружествата със специална инвестиционна цел. В допълнение, Иван придобива практически опит в процеса по структуриране на дялови и квази-дялови инвестиции, извършвани от алтернативни инвестиционни фондове за рисков капитал.