През юни 2022 г. нашето адвокатско дружество “Цветкова, Бебов и съдружници“ стана член на Eversheds Sutherland.

Канторите на Eversheds Sutherland предоставят правни услуги на широка гама от клиенти – от най-големите международни, регионални и национални компании до средни и малки фирми. Дейността на Eversheds Sutherland се осъществява от над 3000 юристи, работещи в повече от 70 офиса, в над 30 държави от Европа, Северна Америка, Азия и Африка.

Eversheds Sutherland, заедно с предшестващите я правни практики, е повече от двадесет години на пазара на юридически услуги в България.

Eversheds Sutherland в България стъпва на досегашните си постижения и опит, като същевременно обединява местната експертиза с глобалния опит на юристите в Eversheds Sutherland. Адвокатите на Eversheds Sutherland  могат да ви съветват относно всички правни аспекти на бизнеса ви.

С адвокати и специализирани екипи, практикуващи в области като търговско право, корпоративно право, право на финансовите услуги (банково дело, капиталови пазари и застраховане), сливания и придобивания, недвижими имоти и строително право, трудово право, съдебни спорове, енергийно право, кантората предоставя качествени услуги на многобройните си местни и международни корпоративни клиенти.

Понастоящем, дружеството има следните вътрешни групи:

 • Придобивания и преобразувания – специализирана в сделките по придобивания и преобразувания в различните индустрии;
 • Търговски сделки – специализирана в областта на търговското право, защита на личните данни и право на интелектуалната собственост;
 • Конкурентно право – специализирана в областите на антитръст (забранени споразумения и злоупотреби с доминиращо положение), концентрации, нелоялна конкуренция и държавна помощ;
 • Корпоративно право – специализирана в областта на учредяване на дружества, текущи правни услуги за дружествата и техния правен статус, чуждестранни инвестиции (включително услуги, свързани с поддържане статуса на инвестиционния проект)
 • Трудово право – специализирана в областта на индивидуалното и колективното трудово право, и преструктуриране на трудови правоотношения
 • Енергийно право – специализирана в отраслите, свързани с електроенергия, газ, нефтопреработване и производни продукти, възобновяеми енергийни източници и проектно финансиране
 • Право на финансовите услуги – специализирана в областта на банковото дело, капиталови пазари и застраховане
 • Процесуално представителство и разрешаване на спорове – специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове и арбитраж
 • Вещно и строително право – специализирана в областта на вещното право и правни анализи на недвижимо имущество, договори за строителство, проектно финансиране, концесии.
 • Фармацевтично право, Медицински изделия, храни и хранителни добавки, козметични продукти
 • Защита на личните данни – специализирана в изготвянето на правен анализ и съдействие във връзка с процесите по обработване на лични данни, включително приложение на Общия регламент относно защитата на данните.

 

Въведохме вътрешната специализация през 2005 г. и се гордеем с наличието на специализирани групи със задълбочени познания в отделните области на правото и практиката, както и с отличителни познания в определени индустрии. Същевременно отделните вътрешни групи работят заедно в множество съвместни проекти или сделки – подход, който създава синергия между отделните специализирани познания.

Специализацията също изисква постоянно обновяване на знанията и ние се стремим, не да следваме, а да предхождаме промените в законодателството, да се запознаваме с тези промени в дълбочина и да бъдем в услуга на нашите клиенти като им предоставим навременни и проактивни съобщения за такива предстоящи промени.

В допълнение към предоставяне на услуги за нашите бизнес клиенти, ние активно предоставяме безплатни правни услуги и на някои организации с нестопанска цел.

„Цветкова, Бебов и съдружници“ (Tsvetkova Bebov & Partners (© TBP)) е българско адвокатско дружество, регистрирано съгласно Закона за адвокатурата. Дружеството е регистрирано в Софийска адвокатска колегия под № 2600010010, с Решение на Софийски адвокатски съвет № 10/24.04.2007, както и в Софийски градски съд по дело № 7441/2007. Дружеството има регистрация по БУЛСТАТ № 175287907 и по ДДС № BG175287907 и е с адрес на управление: бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 4, София 1000, България. „Цветкова, Бебов и съдружници“ е българското дружество- член на Eversheds Sutherland (International) LLP.

© Eversheds Sutherland е глобален доставчик на правни и други услуги, осъществяващ дейност чрез различни отделни и обособени юридически лица. Eversheds Sutherland е име и марка, под които членовете на Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP и Eversheds Sutherland (US) LLP) и съответно контролираните или управлявани от тях, съответно свързани с тях, юридически лица, както и под които членовете на Eversheds Sutherland (Europe) Limited (всяко от тях „Дружество от Eversheds Sutherland “ и заедно „Дружества от Eversheds Sutherland „) предоставят правни и други услуги на клиенти по целия свят. Дружествата от Eversheds Sutherland са учредени и се регулират в съответствие с местните законови и регулаторни изисквания и функционират под техните местни регистрирани имена. Използването на името Eversheds Sutherland е само с описателна цел и не следва да се разбира в смисъл, че Дружествата от Eversheds Sutherland са в партньорство или са част от глобалното адвокатско съдружие (LLP). Задълженията  при предоставяне на услуги към клиенти се определят в договор за предоставяне на правни услуги между съответното адвокатско дружество и клиента.