Радваме се да съобщим, че считано от 22 юни 2022 г., нашето адвокатско дружество “Цветкова, Бебов и съдружници“ (TBP)  става член на Eversheds Sutherland.

“Цветкова, Бебов и съдружници“ (TBP) заедно с предшестващите я правни практики е повече от двадесет години на пазара на юридически услуги в България.

Канторите на Eversheds Sutherland предоставят правни услуги на широка гама от клиенти – от най-големите международни компании до средни и малки фирми. Дейността на Eversheds Sutherland се осъществява от над 3 000 юристи, работещи в повече от 70 офиса, в над 30 държави от Европа, Северна Америка, Азия и Африка. В допълнение на това, мрежа от повече от 200 свързани правни кантори, в т.ч. правни съюзи от Латинска Америка, Азиатско-тихоокеанския регион и Африка предоставя правни услуги в целия свят.

Нашата кантора става 21-вата кантора в Eversheds Sutherland в Европейския съюз.

Като член на Eversheds Sutherland, стъпвайки на досегашната ни практика и опит,  ще обединим експертизата ни с тази на юристите от Eversheds Sutherland. Ще продължаваме да сме отдадени на нашите клиенти и бизнес партньори, а екипът ни ще продължи да се стреми да предоставя  качествени услуги, доразвивайки своя опит в днешния по-сложен и глобален свят.

Малко история

Старшите юристи в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ работят заедно от 1998 г. Преди да бъде регистрирана като професионално адвокатско дружество в съответствие с действащия Закон за адвокатурата (2004 г.), практиката беше известна като „Ландуел България” ООД, а то на своя ред наследи правната практика на „ПрайсуотърхаусКупърс правни и данъчни консултанти” ООД през 2002 г.

Адвокатското дружество е вписано в Софийска адвокатска колегия и в Софийски градски съд.

Присъединявайки се към Eversheds Sutherland нашата правна кантора, базирайки се на досегашния си опит и постижения, ще продължи да предоставя всички правни услуги, както досега в отделните области на правото и сектори на икономиката.

Ние съзнаваме, че практикуването на адвокатската професия вече не е въпрос само на навик, рефлекс или рутина.
В 21-ви век и в рамките на Европейския съюз правото е повече от всякога предмет на непрекъснати, динамични и всеобхватни промени. Затова ние подхождаме към предоставянето на правни услуги с убедеността, че е наложително да сме информирани възможно най-рано за предстоящи промени в правната уредба, да усъвършенстваме познанията си в правото непрекъснато, да държим връзка с клиентите си и ги уведомяваме за предстоящите новости.

НАШАТА МИСИЯ

Понастоящем, дружеството има следните вътрешни групи:

 • Придобивания и преобразувания – специализирана в сделките по придобивания и преобразувания в различните индустрии;
 • Търговски сделки – специализирана в областта на търговското право, защита на личните данни и право на интелектуалната собственост;
 • Конкурентно право – специализирана в областите на антитръст (забранени споразумения и злоупотреби с доминиращо положение), концентрации, нелоялна конкуренция и държавна помощ;
 • Корпоративно право – специализирана в областта на учредяване на дружества, текущи правни услуги за дружествата и техния правен статус, чуждестранни инвестиции (включително услуги, свързани с поддържане статуса на инвестиционния проект)
 • Трудово право – специализирана в областта на индивидуалното и колективното трудово право, и преструктуриране на трудови правоотношения
 • Енергийно право – специализирана в отраслите, свързани с електроенергия, газ, нефтопреработване и производни продукти, възобновяеми енергийни източници и проектно финансиране
 • Право на финансовите услуги – специализирана в областта на банковото дело, капиталови пазари и застраховане
 • Процесуално представителство и разрешаване на спорове – специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове и арбитраж
 • Вещно и строително право – специализирана в областта на вещното право и правни анализи на недвижимо имущество, договори за строителство, проектно финансиране, концесии.
 • Фармацевтично право, Медицински изделия, храни и хранителни добавки, козметични продукти
 • Защита на личните данни – специализирана в изготвянето на правен анализ и съдействие във връзка с процесите по обработване на лични данни, включително приложение на Общия регламент относно защитата на данните.

 

Въведохме вътрешната специализация през 2005 г. и се гордеем с наличието на специализирани групи със задълбочени познания в отделните области на правото и практиката, както и с отличителни познания в определени индустрии. Същевременно отделните вътрешни групи работят заедно в множество съвместни проекти или сделки – подход, който създава синергия между отделните специализирани познания.

Специализацията също изисква постоянно обновяване на знанията и ние се стремим, не да следваме, а да предхождаме промените в законодателството, да се запознаваме с тези промени в дълбочина и да бъдем в услуга на нашите клиенти като им предоставим навременни и проактивни съобщения за такива предстоящи промени.

В допълнение към предоставяне на услуги за нашите бизнес клиенти, ние активно предоставяме безплатни правни услуги и на някои организации с нестопанска цел.

„Цветкова, Бебов и съдружници“ (Tsvetkova Bebov & Partners (© TBP)) е българско адвокатско дружество, регистрирано съгласно Закона за адвокатурата. Дружеството е регистрирано в Софийска адвокатска колегия под № 2600010010, с Решение на Софийски адвокатски съвет № 10/24.04.2007, както и в Софийски градски съд по дело № 7441/2007. Дружеството има регистрация по БУЛСТАТ № 175287907 и по ДДС № BG175287907 и е с адрес на управление: бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 4, София 1000, България. „Цветкова, Бебов и съдружници“ е българското дружество- член на Eversheds Sutherland (International) LLP.

© Eversheds Sutherland е глобален доставчик на правни и други услуги, осъществяващ дейност чрез различни отделни и обособени юридически лица. Eversheds Sutherland е име и марка, под които членовете на Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP и Eversheds Sutherland (US) LLP) и съответно контролираните или управлявани от тях, съответно свързани с тях, юридически лица, както и под които членовете на Eversheds Sutherland (Europe) Limited (всяко от тях „Дружество от Eversheds Sutherland “ и заедно „Дружества от Eversheds Sutherland „) предоставят правни и други услуги на клиенти по целия свят. Дружествата от Eversheds Sutherland са учредени и се регулират в съответствие с местните законови и регулаторни изисквания и функционират под техните местни регистрирани имена. Използването на името Eversheds Sutherland е само с описателна цел и не следва да се разбира в смисъл, че Дружествата от Eversheds Sutherland са в партньорство или са част от глобалното адвокатско съдружие (LLP). Задълженията  при предоставяне на услуги към клиенти се определят в договор за предоставяне на правни услуги между съответното адвокатско дружество и клиента.