Европейският парламент одобри дългоочаквания Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA)

21 април 2023

Европейският парламент одобри дългоочаквания Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA)

На 20.04.2023 г. Европейският парламент одобри дългоочаквания Регламент относно пазарите на криптоактиви, още познат като „MiCA“, с който се въвежда всеобхватна регулаторна рамка относно лицензирането и надзора върху (i) лицата, които участват в емитирането на някои видове криптоактиви, както и върху (ii) лицата които предоставят услуги, свързани с криптоактиви в ЕС. С MiCA се предвиждат също така правила, осигуряващи защитата на притежателите на криптоактиви при емитирането, публичното предлагане и допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, както и мерки за предотвратяване на пазарни злоупотреби.

По-долу правим кратък преглед на новата регулация, както и на това какво следва като стъпки преди MiCA да стане действащо законодателство.

I. Емитенти на някои видове криптоактиви

С MiCA се въвеждат редица нови правила за емитентите на някои видове криптоактиви, т.е. за лицата, които предлагат публично криптоактиви или които желаят допускането им на платформа за търговия с криптоактиви. Тези правила се различават в зависимост от вида на предлагания криптоактив. MiCA дава дефиниция на три вида криптоактиви, които попадат в по-широкото понятие за „криптоактив“, също дефинирано в регламента, но които не го изчерпват.  Тези три вида криптоактиви са както следва:

  • Токени, обезпечени с активи („asset-referenced tokens“) – криптоактив, който не е токен за електронни пари и при който е налице стремеж да поддържа стабилна стойност чрез препратка към която и да е друга стойност или право или комбинация от тях, включително една или повече фиатни валути;
  • Токени за електронни пари („e-money tokens“) – криптоактив, при който е налице стремеж да поддържа стабилна стойност чрез препратка към една фиатна валута;
  • Токени за стоки или услуги („utility tokens”) – криптоактив, който е предназначен единствено да осигури достъп до стока или услуга, предоставена от издателя на този токен.

Новите правила включват лицензионен режим за емитентите на токени, обезпечени с активи и токените за електронни пари; издаването на бяла книга („white paper“) и уведомяването на компетентния орган за нея; правила за маркетинговите съобщения; правила за предотвратяване на конфликтите на интереси; изискване да се поддържат системите и протоколите за сигурен достъп в съответствие с приложимите стандарти и др.

II. Доставчици на услуги за криптоактиви

MiCA въвежда лицензионен режим за доставчиците на услуги за криптоактиви, като се предвиждат общи правила, включващи спазването на пруденциални и организационни изисквания, както и предвижда задължение за осигуряване на механизми за защита на криптоактивите и средствата на клиентите, процедура за разглеждане на жалби, механизми за предотвратяване на конфликти на интереси и др.

Освен тези общи изисквания, приложими към всички доставчици на услуги за криптоактиви, MiCA предвижда и някои конкретни изисквания в зависимост от предлаганата конкретна услуга за криптоактиви, специфични за нея.

III. Влизане в сила на MiCA

Одобрението от Европейския парламент на MiCA е силен сигнал, че е налице политическа воля от страна на ЕС новата регулация да влезе в сила съвсем скоро. За да стане това обаче, MiCA следва да бъде одобрена и от другия законодателен орган на ЕС – Съвета на ЕС, с което MiCA ще бъде официално приет като част от законодателството на ЕС.

 След като бъде приет, MiCA ще влезе в сила 20 дни след като бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, но съгласно одобрената редакция от Европейския парламент, ще започне да се прилага в държавите-членки на ЕС по-късно и поетапно, както следва:

  • Правилата относно публичното предлагане, съответно допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви на (i) токените, обезпечени с активи, както и на (ii) токените за електронни пари, ще бъдат приложими 12 месеца след влизането на MiCA в сила;
  • Всички останали правила, включително тези относно доставчиците на услуги за криптоактиви и условията за извършването на дейността им, ще бъдат приложими 18 месеца след влизането на MiCA в сила.

Автор: Константин Младенов