Дамян Лешев

Съдружник

Съвместен ръководител на групата по финансово право

Дамян е водещ експерт по банково право и право на капиталовите пазари, предоставящ услуги по отношение на сделки на дяловите и дълговите капиталови пазари и банкови финансирания.

Дамян Лешев

Биография

Дамян е съдружник в Eversheds Sutherland в България, като ръководи съвместно с Николай Бебов групата по финансово право на кантората. Дамян също така ръководи и ФинТех практиката на кантората.

Дамян се занимава с банкови и местни и международни сделки на капиталовите пазари в последните 17 години, през който период той е придобил значителен практически опит във всички сфери на банковото право и правото на капиталови пазари.

Преди да се присъедини към екипа на „Цветкова, Бебов и съдружници“ – понастоящем Eversheds Sutherland в България, през 2015г., Дамян е работил в множество дружества от финансовия сектор, включително на старша консултантска позиция в една от големите български банки. През този период Дамян е предоставял консултации по множество междубанкови сделки за кредитиране от международни финансови институции, като например Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Българска банка за развитие, и е участвал в значителен брой сделки на капиталовия пазар.

Като част от кантората, Дамян участва в множество проекти на капиталовия пазар, консултирайки международни емитенти и поематели на емисии по сделки за издаване на корпоративни облигации, хибридни инструменти и регулаторни облигации, първични публични предлагания, вторични предлагания, търговия предлагания и други проекти, свързани с капиталовия пазар. Опитът му включва консултиране на някои от най-скорошните първични публични предлагания и сделки по издаване на облигации на местния пазар, както и международни сделки на капиталовите пазари, по които участват български дружества, включително като дъщерни дружества на международни емитенти.

Дамян също така участва в множество сделки по предоставяне на банково финансиране на корпоративни клиенти и други проекти, като е консултирал както финансиращи банки, така и кредитополучатели. Някои от последните сделки, които Дамян е консултирал, включват съдействие на голяма банка от Югоизточна Азия банка във връзка с планирано предоставяне на инфраструктурно финансиране на един от най-големите български доставчици на комунални услуги, правно съдействие на клиент на кантората във връзка с предоставяне на хибридно финансиране, състоящо се от компонент от рисково финансиране (VC) и класическо банково финансиране, предоставено от Европейската инвестиционна банка, както и консултиране на финансираща банка по отношение на предоставяне на корпоративна гаранция на българско дъщерно дружество на кредитополучател от Централна Европа във връзка с револвиращ банков кредит.

В допълнение, Дамян оказва правно съдействие на клиентите на кантората във връзка със спазване на регулаторните изисквания във връзка с предоставяне на инвестиционни услуги, услуги по управление на активи, платежни услуги, ФинТех и други услуги във финансовия сектор, включително по отношение на изискванията на MiFID II/MiFIR, EMIR, UCITS IV, PSD2 и други приложими регулаторни режими във финансовия сектор.

Дамян редовно участва в проекти във връзка с изготвяне на ново законодателство в България и Република Северна Македония, като например в проект, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, за съдействие на Министерство на финансите относно изготвяне на ново законодателство за покрити облигации, което да транспонира Директивата за покритите облигации, и проект, финансиран от Европейския съюз, за хармонизиране на законодателството на Република Северна Македония в областта на капиталовите пазари с правото на Европейския съюз.

В свободното си време Дамян обича да кара велосипед и ски.

Професионална дейност

Дамян е един от представителите на кантората в Правния комитет на Българската асоциация на управляващите дружества. В допълнение е бил представител на една от най-големите български банки в Комитета по капиталови пазари на Асоциацията на банките в България, като в това си качество за седем години Дамян е участвал в редица законодателни предложения за промени в българското законодателство относно капиталовите пазари.

  • Дамян е член на Софийска адвокатска колегия от 2016 година.

Награди

  • Дамян е отличен в категория Банки и финанси в класациите на Chambers & Partners
  • Дамян е отличен в категория Банки, финанси и капиталови пазари в класациите на Legal 500
  • Дамян е отличен като Високо оценен (Highly Regarded) в категориите за банки, капиталови пазари: дългови инструменти и сливания и придобивания в класациите на IFLR1000

Презентации

Дамян е бил лектор в множество семинари и уебинари, организирани от кантората, включително:

  • уебинар, проведен през април, 2020г. и посветен на последните промени в MiFID II законодателството и надзорните практики в тази сфера
  • семинар, проведен през ноември, 2018г. и посветен на новите аспекти на европейското законодателство в сферата на капиталовите пазари, включително на новия Регламент относно проспекта, новия Регламент относно секюритизацията и Регламента относно пазарната злоупотреба
  • семинар, проведен през май, 2018г. и посветен на новото към този момент законодателство относно мерките срещу изпирането на пари (т.нар. Четвърта директива за мерките срещу изпирането на пари)
  • първият целодневен семинар относно MiFID II законодателството, проведен през април, 2017 година.

В допълнение, Дамян беше и гост лектор на двадесетата годишна конференция на Македонската фондова борса през март, 2019г., където запозна участниците с въвеждането на MiFID II законодателството в страните от региона.