Виктория Цонкова

Съдружник, адвокат

Оглавява практиката по процесуално представителство за България

Основните сфери на дейност на Виктория са процесуално представителство, дружествено и търговско право, банково право, вещно и строително право, сливания и придобивания, трудово право.

Виктория Цонкова

Биография

Виктория има повече от 15 години опит в съдебни производства пред български съдилища, включително пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, както и в изпълнително производство и несъстоятелност.

Виктория осъществява процесуално представителство на клиенти по: дела срещу различни държавни агенции и комисии; в производството по банкова несъстоятелност, несъстоятелност на дружества; търговски дела; в арбитражни дела; трудови съдебни дела и др.

Виктория също така съветва клиенти в контекста на сключване на сделки – водене на преговори, изготвяне на договори и други документи, необходими за съответните етапи от строителството на недвижими имоти, договори за наем; сделки по сливания и придобивания; финансови транзакции, включително обезпечени сделки и учредяване на обезпечение.

В допълнение на това, Виктория участва в изготвянето на правни анализи и правни становища относно енергийни и строителни проекти на територията на България.
Виктория е предоставяла експертни правни съвети в различни правни сфери като придобиване на финансови институции, телекомуникационни компании, промишлени предприятия; консултиране при сключване, изменение и прекратяване на търговски договори; консултации по корпоративни въпроси; консултации и разрешаване на въпроси, свързани с трудово право, включително трудови спорове, прекратяване на трудови договори, масови уволнения, дисциплинарни мерки, подготовка и консултации относно вътрешна трудова документация и процедури, разрешителни за работа, визи, гражданство и др.

Виктория предоставя правни услуги на широк спектър от клиенти и бизнеси, включително различни индустрии като банки, застрахователни компании, предприятия, работещи в енергийния бизнес, хотелиерството, софтуерните компании, компании за търговия на дребно и др.

Професионална дейност

В качеството си на член на Софийската адвокатска колегия, Виктория редовно взима участие в различни юридически и мениджмънт обучения, семинари и конференции, насочени към повишаване на квалификацията.

Награди

  • Считана за изключителен специалист в процесуалното представителство и корпоративно право и търговски сделки от Chambers Europe за 2022 година.
  • Считана за ключов адвокат от Legal 500 за 2021 в:
    • процесуално представителство
    • банково и финансово право и капиталови пазари
    • интелектуална собственост