Виктория Маринчева

Старши правен консултант, Адвокат

Част от практиките по трудово право и защита на личните данни

Виктория е юрист с богат опит, старши правен консултант и част от практиките по трудово право и защита на личните данни в Eversheds Sutherland в България. Предоставя комплексни правни услуги на международни и местни клиенти, както и процесуално представителство пред административни и съдебни органи. Помага на компании в силно регулирани сектори и такива, които развиват дейност в областта на технологиите, да се адаптират към сложната и динамична правна среда.

Виктория Маринчева

Биография

Виктория има задълбочени познания и опит в трудовоправните аспекти, свързани с  преобразуване и преструктуриране на търговската дейност –в резултат от търговски сделки като сливания и придобивания, концесии или реорганизация на бизнеса на местно или групово ниво. Това ѝ позволява да помага на дружествата работодатели през целия процес на тяхната работа, включително във връзка със специфични въпроси като преминаването на служители към нов работодател, съкращаване на персонал, процедури по информиране и консултиране на служителите. Виктория предоставя правна консултация, предимно на работодатели, и по отношение на индивидуални правоотношения, като например въпроси, касаещи назначаването и освобождаване на ръководни кадри и текущи въпроси, за които специалистите по управление на човешките ресурси имат нужда от правен съвет. Съдейства и при изготвянето и въвеждането на местно ниво на глобални политики, целящи защита на служителите от незаконосъобразни практики на работно място и подобряване на условията на труд, включително програми за насърчаване на производителността. Освен правна консултация Виктория осъществява и представителство на клиенти в индивидуални и колективни трудови спорове, включително в административни и съдебни производства.

Като юрист с изявен интерес към правните аспекти на дигиталната икономика и значението на информацията, голяма част от работата на Виктория е свързана с предоставянето на правни съвети относно подходящите бизнес практики за защита на поверителността и данните и привеждането на процесите в организации като Вашата в съответствие с нормативните изисквания. В областта на защитата на лични данни консултира проекти в разнообразни сектори, като задълбочени познания има за спецификите във финансовия сектор и електронната търговия. Виктория работи активно по прилагането на Общия регламент относно защитата на данните чрез провеждане на обучения, изготвяне на правни анализи и документи с цел привеждане на вътрешнофирмените процеси в съответствие с установените стандарти за поверителност и защита на личните данни. Независимо дали сте потребител, администратор или обработващ лични данни, Виктория може да Ви представлява пред Комисия за защита на личните данни и съдебните органи по въпроси, свързани с регистрации, жалби и наложени санкции.

Извън работата си като юрист Виктория участва в различни инициативи за създаване на по-силна френскоговоряща професионална общност в региона. Избрана е за делегат на Софийската адвокатска колегия на международна конференция на младите адвокати, организирана от Organisation internationale de la Francophonie през 2019 г., а към момента е международен координатор за Балканите на организацията с нестопанска цел Francophonie sans frontières. Медийни изяви има в специализирани електронни издания, по телевизията и радиото (включително France24, Дарик радио).

В свободното си време Виктория обича да пробва нови спортове и да пътува. Интересува се от социално предприемачество и право на технологиите.

Професионална дейност

  • Виктория е член на Софийска адвокатска колегия от 2015г.

Тя членува и в няколко неформални организации, включително Клуба на стипендиантите на Konrad Adenauer Stiftung и Клуба на адвокатите франкофони.

Като част от кариерното си развитие Виктория е участва в различни обучителни програми в България и чужбина с фокус върху специфични правни отрасли като право на технологиите, защита на човешки права, финансови услуги и в такива, насочени към усъвършенстване на бизнес умения като управление на конфликти, преговори и публично говорене.

Презентации

Виктория е водила обучения на клиенти и е била участник в публични събития в България и чужбина. В продължение на няколко години е изнасяла лекции по европейско право и търговско право във Факултета по информационни науки към УниБит.

Публикации