Анастасия Грунова

Старши правен консултант, Адвокат

Част от екипите по Конкурентно, Корпоративно право и Търговски сделки

Анастасия към момента не практикува като адвокат, тъй като следва магистърска програма по Европейско право като редовен студент в “Колежа на Европа” в Брюж, Белгия.

Анастасия е старши адвокат, с фокус върху корпоративно право, търговски сделки, конкурентно право и регулации.

Анастасия Грунова

Биография

Анастасия е старши правен консултант в Eversheds Sutherland в България.

По отношение на корпоративното право, Анастасия съдейства на местни и чуждестранни дружества по специфични транзакционни и корпоративни въпроси, преструктурирания и дю дилиджънс проекти, както и по въпроси на корпоративното управление.

Анастасия консултира клиенти по различни аспекти на конкурентното право, включително нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики, контрол на концентрациите, антитръст и злоупотреби с господстващо положение, като и представлява клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията и националните съдилища. Структурирането и изготвянето на договори и общи условия за маркетингови активности на клиенти също е част от текущата правна помощ, която предоставя.

Анастасия също така предоставя правни становища по различни регулаторни въпроси на българското законодателство в различни пазарни сектори като здравеопазване и храни, хранителни добавки и козметични продукти, тютюневи изделия.

Извън работата с клиенти, Анастасия регулярно пише за Kluwer Competition Law Blog и Concurrence.

Професионална дейност

  • Член на Софийска адвокатска колегия, 2018 г.

Публикации