Съпоставка между режима за докладване на нарушения в законодателството на Северна Македония и законодателството на ЕС

Съгласно македонския Закон за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения (2015г.), защитеното подаване на сигнали може да се извършва под…

КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

„Цветкова, Бебов и съдружници“ (Tsvetkova Bebov & Partners (© TBP)) е българско адвокатско дружество, регистрирано съгласно Закона за адвокатурата. Дружеството е регистрирано в Софийска адвокатска колегия под № 2600010010, с Решение на Софийски адвокатски съвет № 10/24.04.2007, както и в Софийски градски съд по дело № 7441/2007. Дружеството има регистрация по БУЛСТАТ № 175287907 и по ДДС № BG175287907 и е с адрес на управление: бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 4, София 1000, България. „Цветкова, Бебов и съдружници“ е българското дружество- член на Eversheds Sutherland (International) LLP.

© Eversheds Sutherland е глобален доставчик на правни и други услуги, осъществяващ дейност чрез различни отделни и обособени юридически лица. Eversheds Sutherland е име и марка, под които членовете на Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP и Eversheds Sutherland (US) LLP) и съответно контролираните или управлявани от тях, съответно свързани с тях, юридически лица, както и под които членовете на Eversheds Sutherland (Europe) Limited (всяко от тях „Дружество от Eversheds Sutherland “ и заедно „Дружества от Eversheds Sutherland „) предоставят правни и други услуги на клиенти по целия свят. Дружествата от Eversheds Sutherland са учредени и се регулират в съответствие с местните законови и регулаторни изисквания и функционират под техните местни регистрирани имена. Използването на името Eversheds Sutherland е само с описателна цел и не следва да се разбира в смисъл, че Дружествата от Eversheds Sutherland са в партньорство или са част от глобалното адвокатско съдружие (LLP). Задълженията  при предоставяне на услуги към клиенти се определят в договор за предоставяне на правни услуги между съответното адвокатско дружество и клиента.